Wymiar niesprawiedliwości

IMG_0098

Nullum crimen, nulla poena

Materiał dowodowy

Postanowienie PR Jelenia Góra o odmowie wszczęcia dochodzenia w trybie art. 212 kk

Akt oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu

K. 8 akt sprawy II K 467 07

Wyrok II K 467 07

Ustalenie zdarzenia faktycznego (k. 69 akt sprawy)

ekspertyza_G_Niedzwiecki

Postanowienie VI Ko 66 15 o oddaleniu wniosku o wznowienie postępowania II K 467 07

Postanowienie II AKz 271 15 utrzymujące w mocy oddalenie wniosku o wznowienie postępowania II K 46

Wyrok SO Jelenia Góra I C 1062 08

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1050 kpc

Postanowienie SSR Lucyny Domagała I Co 3259 08 wszczynające egzekucję w trybie art. 1050 kpc

Postanowienie I Co 3259 08 o umorzeniu postępowania w sprawie

Wniosek o wznowienie postępowania I Co 3259 08

Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności z dnia 26 listopada 2015 r.

Postanowienie I Co 441 16 wzywające dłużnika do wykonania czynności

Postanowienie I Co 441 16 nakładające na dłużnika grzywnę

Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności

Wniosek o oddalenie wniosku wierzyciela

Postanowienie SO II S 22 16 oddalające skargę na przewlekłość postępowania I Co 441 16

Postanowienie SO II S 16 18 oddalające skargę na przewlekłość postępowania I Co 441 16

Postanowienie SO II S 14 19 oddalające skargę na przewlekłość postępowania I Co 441 16

Postanowienie z rozdwojeniem jaźni II Cz 233 17

Pozew o zadośćuczynienie z tytułu nierównego traktowania i dyskryminacji

Postanowienie z rozdwojeniem jaźni II Cz 675 17

Pozew o zadośćuczynienie z tytułu nierówności dyskryminacji II Cz 675 17

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 23/06

Postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnowie I Cz 44 06

Postanowienie Sądu Rejonowego w Bochni wzywające w trybie art. 1049 kpc I Co 508 06

Postanowienie Sądu Rejonowego w Bochni umarzające postępowanie I Co 508 06

Postanowienie Sądu Rejonowego w Ostródzie I Co 2801 12

Postanowienie Sądu Okręgowego w Elblągu I Cz 94 13

Informacja publiczna z SR w Bochni

Informacja publiczna z SR w Bochni2

Informacja publiczna z SR w Bochni3

Informacja publiczna z SO w Tarnowie

Informacja publiczna z SO w Tarnowie2

Informacja publiczna z SR w Ostródzie

Informacja publiczna z SO w Elblągu

Ostrzeżenie do Prezesa Sądu Okręgowego

Zarządzenie SR w Ostródzie o zwrocie tytułu wykonawczego

Odrzucenie skargi II S 12 18 Przewodniczącego W. Damaszko nieważne z mocy prawa   

Odrzucenie skargi II S 12 18 Przewodniczącego W. Damaszko nieważne z mocy prawa2

Przebieg zdarzeń w przedmiocie egzekucji I Co 441/16

Postanowienie II S 8 20

Zarządzenie Alicji Izydorczyk z naruszeniem zasady nemo iudex in causa sua

Postanowienie II S 13 20 Alicji Izydorczyk odrzucające skargę na przewlekłość sprzeczne z prawem

Postanowienie II S 18 20

Postanowienie II S 21 20 SSO Ewy Byik sprzeczne z faktami i prawem

Odrzucenie skargi II S 22 20

Skarga na przewlekłość 30

Postanowienie II S 3 21 odrzucające skargę na przewlekłość

Postanowienie II S 5 21 odrzucające skargę na przewlekłość

faktura-proforma-fp-17-11-2020

(orzeczenie Wojciecha Damaszko, będącego w sporze sądowym z przedmiotową stroną, nieważne z mocy ustawy – iudex inhabilis art. 48 § 1 pkt. 1) k.p.c. w zw. z art. 379 pkt. 4) k.p.c., art. 58 § 2 k.c.)

Reguły dotyczące postępowania cywilnego określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z jego artykułem 325 „sentencja wyroku powinna zawierać wymienienie sądu, sędziów, protokolanta oraz prokuratora, jeżeli brał udział w sprawie, datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku, wymienienie stron i oznaczenie przedmiotu sprawy oraz rozstrzygnięcie sądu o żądaniach stron”.

Natomiast zgodnie z artykułem 328 kodeksu postępowania cywilnego (paragraf 2) „Uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa”.

Wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa polega na wskazaniu nie tylko przepisów regulujących sporny stosunek prawny, ale także wyjaśnieniu, dlaczego w konkretnej sytuacji prawnej mają zastosowanie powołane przepisy i w jaki sposób wpływają one na rozstrzygnięcie sprawy rozpatrywanej przez sąd. Nie jest zatem wystarczające jedynie ogólnikowe powołanie się na poglądy doktryny (tak orzeczenie SN z 11 sierpnia 1981 r., I PRN 41/81, OSPiKA 1982, nr 7-8, poz. 105).

Z całą pewnością koniecznym jest zawarcie wyjaśnienia podstawy prawnej, co potwierdza Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 czerwca 2006 r.

I PKN 498/2000 „1. Wykonywanie w sklepie pracy sprzedawcy „na wezwanie” pracodawcy w celu zastępstwa pracowników nieobecnych w pracy z powodu urlopu lub choroby, bez ustalenia warunków zatrudnienia, przemawia przeciwko istnieniu stosunku pracy. 2. Obowiązek wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku (art. 328 § 2 kpc) nie polega na przytoczeniu przepisów prawa, lecz na wskazaniu, dlaczego sąd zastosował określony przepis i w jaki sposób wpłynął on na rozstrzygnięcie sprawy”.

Taka interpretacja wynika także z literalnego brzmienia zacytowanego na początku przepisu: „… oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa”.

Pokłosie niczego

Niewłaściwy wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego

Niewłaściwy wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego2

Odmowa wszczęcia dochodzenia PR 1 Ds 1208.2017

Swoboda orzeczeń

Stróże prawa w Polsce gorsi od Poncjusza Piłata

Dziesięć lat tortur na spreparowanej kartce papieru

Kryzys komunikacyjny i kryzys legitymizacyjny funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości

Brak ustawowych znamion znieważenia sędziów i prokuratorów

Jelenia Góra, dnia 22 września 2016 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Zbigniew Ziobro

Prokurator Krajowy

 

Skarga na nieuczciwe udzielenie odpowiedzi

przez Zastępcę Prokuratora Krajowego Agatę Gałuszka-Górska w piśmie z dnia 15.09.2016 r. sygnowanym PK I BP 051.54.2016.

Po pierwsze moja korespondencja nie zawierała prośby o wniesienie kasacji, w zakresie dotyczącym sprawy cywilnej o sygn. akt I C 1062/08 Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Nie wiem czy sprawy cywilne podlegają kasacji nadzwyczajnej i w jakim trybie, choć wyrok z dnia 3 września 2008 roku po sfingowanym procesie z pewnością jest niezasadny i odbiega daleko od „ustaleń” wyroku karnego o sygn. akt II K 467/07 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Poza tym, był to wyrok kapturowy, zapadł na podstawie fikcji doręczeń i siłą woli uprawomocnił się, bo o tej parodii prawa dowiedziałem się dopiero po dwóch latach, czyli w lipcu 2010 r. Wyrok cywilny o naruszenie dóbr FM „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze zapadł w oparciu o wyrok karny, prawdopodobnie na podstawie art. 11 k.p.c. i ten fundament należy zburzyć, o czym poniżej.

Po drugie, pisanie ogólnikowe, że analiza akt /…/ wykazała, że podniesione zarzutu nie są zasadne oraz, że wiążąca jest odpowiedź z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie braku podstaw do wniesienia kasacji nadzwyczajnej od wyroku karnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie o sygn. akt II K 467/07 jest delikatnie mówiąc lekceważące i obraźliwe.

Żądam merytorycznej, konkretnej odpowiedzi w trybie dostępie do informacji publicznej i administracyjnym oraz jako osoba brutalnie pokrzywdzona na sześć pytań zawartych w piśmie z dnia 16 lipca 2016 r. oraz na pytania zawarte obecnie.

 1. Czy wyrok wydany bez przyczyny z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie o sygn. akt II K 467/07, adekwatny do wyroku Marii Gurowskiej Sand na generale Auguście Emilu Fieldorfie pseudonim „Nil”, nie jest podstawą do wniesienia kasacji nadzwyczajnej?
 2. Czy można w Polsce wydawać wyroki skazujące bez faktu stwierdzenia czynu zarzucanego, zniesławienia Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze za pomocą strony internetowej http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/, z obrazą przepisu art. 1 § 1 k.k.?
 3. Czy Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Jarosław Staszkiewicz miał obowiązek ustosunkować się do wniosku oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego złożonego na posiedzeniu sądu w dniu 15 października 2007 r. oraz ostatnim posiedzeniu o umorzenie postępowania (sygn. akt II K 467/07) na podstawie art. 17 § 1 pkt. 1 k.p.k., czego nie uczynił?
 4. Czy można wydawać dzisiaj w Polsce wyroki stalinowskie, a takim jest wyrok z dnia 6 maja 2008 r. (wydany złośliwie a nie w oparciu o dowody, przepisy i oczywiste fakty) w sprawie II K 467/07?
 5. Czy można bezkarnie, dowolnie i umyślnie popełniać przestępstwo poświadczenia nieprawdy (fałsz intelektualny z art. 271 § 1 k.k.) przez ASSR Jarosława Staszkiewicza w oparciu o stworzony przez oskarżyciela prywatnego dowód (fałsz materialny z art. 235 k.k. i 234 k.k.) Mieczysława Ligęzę, k. 8 akt sprawy II K 467/07?
 6. Czy można odmawiać wznowienia postępowania karnego poza rozprawą i zaocznie ignorując ekspertyzę biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych BDW CONSULTING Mariusza Czarneckiego z dnia 13 kwietnia 2015 r. nie robiąc alternatywnej ekspertyzy oraz nie badając merytorycznie wniosku, argumentując oddalenie wniosku fikcją ustaleń i nieznanymi domniemaniami „niezawisłego” sędziego?
 7. Czy w Polsce obowiązuje bezwzględna, konstytucyjna zasada co najmniej dwuinstancyjności (art. 176) i prawo do obrony na każdym etapie postępowania (art. 42)?
 8. Czy w Polsce obowiązuje zasada domniemania niewinności (art. 5 § 2 k.p.k.) dopóki winy oskarżonemu się nie udowodni?
 9. Czy prokuratorzy są od ścigania przestępstw, bez względu na to czy popełni je ksiądz, sędzia, czy Kowalski, czy też od wydawania orzeczeń pokroju „krwawej Luny” Julii Brystygierowej?

10. Czy wydanie wyroku skazującego bez faktu czynu zarzucanego (i jakiegokolwiek przestępstwa czy wykroczenia) i udowodnienia winy oskarżonemu jest podstawą do wniesienia kasacji nadzwyczajnej?

Po trzecie, powoływanie się na decyzje z dnia 4 kwietnia 20011 r., kiedy zupełnie inne były akta sprawy, a ponadto obecnie są nowe, istotne, niebadane okoliczności (Propter nova), jest nie na miejscu.

Żądam wniesienia kasacji nadzwyczajnej od wyroku bez przyczyny z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie o sygn. akt II K 467/07, który pociąga za sobą nieludzkie represje i prześladowania 30 tys. zł grzywien, pół roku więzienia oraz niekończących się egzekucji z obrazą prawa materialnego w trybie art. 1050 k.p.c. zamiast art. 1049 k.p.c. Takie rzeczy nie mogą mieć miejsca w państwie prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Niesłuszne oskarżenie – wyrok bez przyczyny

Sfingowany proces cywilny

Udaremnienie wznowienia postępowania karnego

Grzegorz Niedźwiecki

Jelenia Góra, dnia 16 lipca 2016 r.

 

Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro

 

SKARGA

Pan prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach delegowany do Prokuratury Krajowej Marek Cioś, delikatnie mówiąc pisze nieprawdę w komunikacie z dnia 7 lipca 2016 r. Nie została mi udzielona informacja w „tej sprawie”. Domniemam, że chodzi o sprawę kasacji nadzwyczajnej od wyroku bez przyczyny II K 467/07 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, który zapadł dnia 6 maja 2008 r. Pan prokurator Marek Cioś pisze nieprawdę, bo informacja nie bo nie nie jest merytorycznym ustosunkowaniem się do zasadnej prośby o kasację nadzwyczajną od stricte stalinowskiego wyroku. Wydanie wyroku skazującego bez faktu stwierdzenia czynu zarzucanego i udowodnienia winy Grzegorzowi Niedźwieckiemu jest więcej niż rażącym naruszeniem prawa. Ani pan prokurator Marek Cioś, ani nikt inny, nie napisał, czy dopuszczalne jest w Polsce wydanie wyroku skazującego bez przyczyny, jaki na generale Auguście Fieldorfie wydała Maria Gurowska Sand. Nie ma przy tym znaczenia, czy wyrok jest symboliczny, czy skutkujący dziesięcioletnimi torturami i internowaniem na 180 dni, czy karą śmierci. Wyrok SSR Jarosława Staszkiewicza to dowolne, umyślne poświadczenie nieprawdy, będące „podstawą” do sfingowanego procesu cywilnego I C 1062/08 Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i materialnym oraz moralnym zablokowaniem całej mojej rodziny. Takie egzekucje są niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Przywołane przez pana prokuratora Marka Cioś twierdzenia, że informacji mi udzielono, jest pogwałceniem faktów, prawdy materialnej, prawa do obrony na każdym etapie postępowania i kryciem fałszu intelektualnego dokonanego w oparciu o fałsz materialny. Nikt nigdy nie ustosunkował się do „dowodu” oskarżyciela Mieczysława Ligęzy załączonego do aktu oskarżenia z dnia 18 czerwca (31 maja 2007 r.) i nie ocenił jego wartości. Pan prokurator Marek Cioś bazuje na archaicznym „nie bo nie” zanim otrzymałem ekspertyzę biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych BDW CONSULTING Mariusza Czarneckiego z dnia 13 kwietnia 2015 r., która podważyła całkowicie „dowód” oskarżyciela (k. 8 akt sprawy II K 467/07) i zasadność skazania mnie z art. 212 § 2 k.k. Nikt nie podważył mojej ekspertyzy i nie dokonał odmiennej ekspertyzy biegłego sądowego. Wyrok z dnia 6 maja 2008 r. zapadł z rażącym naruszeniem prawa oraz dobrych obyczajów i jest podstawą do wniesienia kasacji nadzwyczajnej na zasadzie art. 521 k.p.k. Sędzia popełnił rażące błędy, co najmniej równe uchybieniom wymienionym w art. 439 § 1 k.p.k., tj. skazał mnie mimo braku czynu zarzuconego, czy znamion jakiegokolwiek przestępstwa. Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie. Wszystkiego niestety zabrakło. Prokurator pracujący w Prokuraturze Krajowej oddalając prośbę o wniesienie o kasacji nadzwyczajnej musi najpierw wyczerpująco odpowiedzieć mi na pytania:

1.   Czy sędzia miał prawo skazać mnie nie stwierdzając czynu zarzucanego?

2.   Czy sędzia miał prawo skazać mnie za zniesławienie FM „Ligęza” artykułem „Nie kupujcie auta u Ligęzy” rzekomo zamieszczonym na stronie internetowej http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ w oparciu o domniemania czy w oparciu o materialne dowody?

3.   Czy dowód oskarżyciela prywatnego Mieczysława Ligęzy (k. 8 akt sprawy II K 467/07) jest potwierdzony protokołem notarialnym lub jest jakimkolwiek zrzutem z mojego ekranu?

4.    Czy sędzia w sentencji wyroku z dnia 6 maja 2008 r. udowodnił mi niezbicie winę z art. 212 § 2 k.k.?

5.   Czy sędzia lub prokurator w przypadku zawiadomienia o przestępstwie stworzenia fałszywego dowodu ma obowiązek przesłuchać oskarżonego i dokonać ekspertyzy prawnej jedynego dowodu w sprawie?

6.   Czy sędzia ma obowiązek orzekać w sprawie o pomówienie za pomocą środka masowego komunikowania w oparciu o ustalenia faktyczne, prawdę materialną czy o NIC?

Na podstawie m.in. art. 2 k.p.k., art. 42 ust. 2 i art. 61 Konstytucji domaga się udzielenia mi odpowiedzi na powyższe pytania. Jeżeli prokurator sześć razy na pierwszą część pytań nie odpowie uzasadnionym TAK, to będzie podstawa do wniesienia kasacji nadzwyczajnej od wyroku II K 467/07 wydanego z rażącym naruszeniem prawa. Jeżeli prokurator chociaż raz na pierwszą część pytań odpowie niewymijające NIE, to będzie podstawa do wniesienia kasacji nadzwyczajnej od wyroku II K 467/07 wydanego z rażącym naruszeniem prawa. Jestem żywym człowiekiem, a nie przedmiotem i godność ludzka jest najważniejsza. Zrzekam się prawa do prywatności.

Z poważaniem

Pokrzywdzony, dziennikarz śledczy

Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra

 *

Jelenia Góra, 7 lipca 2016 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości

I inni

Dotyczy BKA-II-051-113/16/54

Pani Bernadetta Misiewicz jest niewłaściwym człowiekiem na niewłaściwym miejscu. Korespondencję moją oraz pisma zbywa, zamiast przekazać samemu według właściwości do  Sądu Najwyższego w kwestii wyłączenia sędziów głównie okręgu dolnośląskiego, którzy orzekają w swoich sprawach. Teoretycznie miałoby to inny wymiar, ale praktycznie żaden. Sędziowie Sądu Najwyższego odmówili już wyłączenia sędziów jeleniogórskich, gdy wniosek taki złożył SSR Marek Gajdecki w odruchu wyrzutów sumienia. Czyżby nie wymagało tego dobro wymiaru sprawiedliwości, aby przestępca nie był sędzią w swojej sprawie? Nie będę oceniał kim są sędziowie Sądu Najwyższego, bo może kiedyś trafi tam skarga o zasadną kasację od zbrodni. Sami państwo wiedzą kto awansuje i jak musi się zasłużyć. Etyka i autorytet nie ma tu nic do rzeczy.

Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej (Mirosław Chłopik i spółka) powyższej sprawy nie badał pod kątem wniesienia przez Prokuratora Generalnego kasacji do Sądu Najwyższego, tylko odfajkował odpowiedź standardową powiastką. Nie analizował merytorycznie sprawy, dowodów, podstaw i prawdy materialnej (ustaleń faktycznych), tylko odpowiedział nie bo nie. Wyrok z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie II K 467/07 to nie wyrok tylko stalinowska umyślna dowolna decyzja. To przestępstwo nadużycia władzy w związku z fałszem intelektualnym. SSR Jarosław Staszkiewicz (oraz prezes sądu) wiedział, że w akcie oskarżenia Mieczysława Ligęzy z dnia 18 czerwca (31 maja 2007 r.) jest dowód stworzony przez oskarżyciela prywatnego, bo szukał rok czasu Z URZĘDU dowodu mojej winy na rzecz oskarżyciela prywatnego. Nie znalazł, ale symbolicznie, usypiająco skazał. Wyrok był bez przyczyny jak Marii Gurowskiej Sand na generale Auguście Fieldorfie. To zbrodnia w biały dzień i każdy kto takie zbrodnie akceptuje bierze współudział w tych zbrodniach. Nie ma bardziej rażącego naruszenia prawa jak wydanie wyroku bez powodu, bez faktu czynu zarzucanego.

W demokratycznym państwie prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej MS, PG, czy RPO wniósłby bezwarunkowo kasację nadzwyczajną od tej parodii prawa na zasadzie art. 521 k.p.k. W tym cyrku były uchybienia nie tylko wymienione w art. 439 § 1 k.p.k. Nikt nigdy nie odniósł się materialnie do mojego wniosku, do Procter nova (ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych BDW CONSULTING Mariusza Czarneckiego z dnia 13 kwietnia 2015 r.), nie wykazał zasadności skazania mnie i nie wykonał sądowej, odmiennej opinii. Żeby kogoś skazać, to trzeba najpierw stwierdzić fakt zarzucany i udowodnić oskarżonemu winę. Dziesięć lat jestem torturowany i mam być 180 dni internowany choć nie ukradłem nikomu nawet pudełka zapałek.

Albo jesteście zasiedziałymi funkcjonariuszami i dokonujecie tych egzekucji świadomie, z pełną premedytacją, albo zbiór zasad etyki zawodowej sędziów i prokuratorów pomyliliście z Mein Kampf Adolfa Hitlera.

Proszę to przemyśleć i potraktować mnie jak podmiot, a nie jak martwy przedmiot.

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/

Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra, Tel. 791830093

*

Zbrodnie w majestacie prawa sso

Pokłosie

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/

Wołyńska korupcja!

Każdy kto będzie chciał Grzegorza Niedźwieckiego z pogwałceniem art. 42 ust. 1 konstytucji aresztować w wyniku samowoli funkcjonariuszy, spotka się z właściwą obroną ze strony napastowanego. Odpierający zamach będzie walczył o dobro własne i dobro swoich dzieci wszelkimi możliwymi sposobami.

https://www.youtube.com/watch?v=I_DNoIAzjdU

https://www.youtube.com/watch?v=O4Efc0IQBbE

ekspertyza_G_Niedzwiecki

*

Prawo o ustroju sądów powszechnych

Art.66. Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według następującej roty:

„Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „Tak mi dopomóż Bóg”.

ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW

Statut Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”

WIELKA KARTA SĘDZIÓW (Zasady podstawowe)

Europejska Karta o Statusie Sędziów

Ustawa o prokuraturze

ZBIÓR ZASAD ETYCZNYCH PROKURATORA

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH

KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI

KONWENCJA w SPRAWIE ZAKAZU STOSOWANIA TORTUR ORAZ INNEGO OKRUTNEGO, NIELUDZKIEGO LUB PONIŻAJĄCEGO TRAKTOWANIA ALBO KARANIA

Wprowadzenie prawa w szkołach jest niezbędne…

Fajgi Mindla i Marie Gurowskie Sand akceptują wyrok karny II K 467/07 bez przyczyny i cywilny I C 1062/08 na podłożu sfingowanego procesu. Nie dlatego, że są słuszne lub narzędzi do zmiany nie ma, tylko nałóg patologii jest silniejszy. Warunek, którego spełnienie jest potrzebne do rozwiązania problemu zawsze był spełniony. Nie było problemu wymagającego rozważenia lub rozwiązania poza wolą szanowania prawa (patrz powyżej) i faktów. Procedury i przesłanki do naprawienia zła też zawsze były. Tylko ludzi brak. Jeżeli nie można w sądzie przedstawić dowodu to prawnie tej rzeczy nie ma. Nie dla wszystkich widać. Samowola niektórych togowców to sprawiedliwość.

Są dwa wyjścia rozwiązania tej sprawy

 1. uczciwe – sprawiedliwe lub
 2. nieuczciwe – stalinowskie

Nie było faktu czynu zarzucanego i należy uchylić wyrok II K 467/07, uniewinnić Grzegorza Niedźwieckiego na podstawie art. 5 § 2 kpk oraz umorzyć postępowanie na podstawie art. 17 § 1 pkt 1) kpk.

Można też kolejne dziewięć lat prawo pięści stosować.

Gros zbrodniarzy w togach jest gorszych od Kiszczaka, bo bezczeszczących instytucje organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Uzależnili ABW, CBA, CBŚ, IPN, RPO, organizacje społeczne i media, więc nie muszą nawet ukrywać zwyrodnialstwa, bo układ sam się broni. Furtka „immunitet” i wytrych „niezawisłość” pozwala bezkarnie wręcz tańce na róże wykonywać psychopatom na sali sądowej. Powinniśmy zmierzać medialnie do postawienia w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu  winnych nieudaczników sądowych, karierowiczów a nie prosić i żebrać, skoro nie zawiniliśmy.

Nil

EUROPEJSKA KARTA O STATUCIE SĘDZIÓW

Uczestnicy wielostronnego spotkania dotyczącego statusu sędziów w Europie, zorganizowanego przez Radę Europy w dniach od 8 do 10 lipca 1998 roku,

Mając na uwadze Artykuł 6 Konwencji o ochronie  praw  człowieka i podstawowych wolności, który stanowi, że „każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą”;

Mając na uwadze zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w listopadzie 1985 r. Podstawowe Zasady Narodów Zjednoczonych dotyczące Niezawisłości Sądownictwa;

Powołując się na Rekomendację Nr R (94) 12 Komitetu Ministrów skierowaną do państw członkowskich dotyczącą niezawisłości, skuteczności oraz roli sędziów i uznając za własne określone w niej cele;

W trosce o zapewnienie skuteczniejszego promowania niezawisłości sędziów koniecznej dla wzmocnienia prymatu prawa i ochrony wolności indywidualnych w demokratycznych państwach;

Świadomi konieczności określenia w dokumencie skierowanym do wszystkich państw europejskich postanowień mających na celu zapewnienie najwłaściwszych gwarancji kompetencji, niezawisłości i bezstronności sędziów;

Pragnąc, by statusy sędziów w poszczególnych państwach europejskich uwzględniały te postanowienia i zapewniały w praktyce jak najwyższy poziom takich gwarancji;

Przyjęli niniejszą Europejską Kartę o Statucie Sędziów.

1. ZASADY OGÓLNE

1.1.  Celem statutu sędziów jest zapewnienie kompetencji, niezawisłości i bezstronności, czego jednostki słusznie oczekują od sądów oraz od każdego sędziego, którym powierzono ochronę ich praw.

Statut wyklucza wszelkie przepisy i procedury, które mogłyby podważyć zaufanie do kompetencji, niezawisłości i bezstronności sędziów. Niniejsza Karta zawiera w dalszej części postanowienia prowadzące do ich zapewnienia . Celem tych postanowień jest podniesienie poziomu gwarancji w poszczególnych państwach europejskich. Nie mogą one natomiast uzasadnić zmian statutów krajowych skutkujących obniżeniem już osiągniętego w danych państwach poziomu gwarancyjnego.

1.2.     W każdym państwie europejskim normy wewnętrzne zawierające podstawowe zasady odnoszące się do statusu sędziów powinny być zawarte w normach krajowych najwyższej rangi, a szczegółowe regulacje dotyczące stosowania tych zasad w normach prawnych rangi co najmniej ustawowej.

1.3. W odniesieniu do każdej decyzji dotyczącej naboru, rekrutacji, nominacji, przebiegu kariery zawodowej czy zakończenia wykonywania zawodu przez sędziego, statut przewiduje udział organu, niezależnego od organów władzy wykonawczej i ustawodawczej, w którym co najmniej połowa zasiadających to sędziowie wybierani przez innych sędziów, zgodnie z zasadami zapewniającymi jak najszerszą reprezentację sędziów.

1.4.   Statut oferuje każdemu sędziemu, który uważa, że jego statutowe prawa, lub – bardziej ogólnie – jego niezawisłość lub niezależność wymiaru sprawiedliwości, są w jakikolwiek sposób zagrożone lub lekceważone, możliwość odwołania się do tego niezależnego organu, dysponującego skutecznymi środkami dla zaradzenia zaistniałej sytuacji bądź dla zaproponowania środków zaradczych.

1.5.   Przy wykonywaniu zawodu sędziowie muszą być dostępni i szanować ludzi, dbać o utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy zawodowej wymaganego w każdych okolicznościach dla rozstrzygania spraw, rozstrzygania, od którego zależą gwarancje praw jednostek oraz dochować tajemnicy zawodowej, do czego zobowiązują ich przepisy prawa.

1.6.   Obowiązkiem państwa jest zapewnienie sędziom takich środków, które są niezbędne do właściwego wykonywania powierzonych im zadań, a w szczególności do rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie.

1.7.  Tworzone przez sędziów organizacje zawodowe, do których wszyscy sędziowie mogą swobodnie wstępować, przyczyniają się do obrony ich statutowych praw, w szczególności wobec władz i organów upoważnionych do podejmowania decyzji ich dotyczących.

1.8.  Poprzez swoje organizacje zawodowe i swoich przedstawicieli sędziowie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania sądami, określania przysługujących im środków oraz ich repartycji na poziomie krajowym i lokalnym. W analogiczny sposób sędziowie są konsultowani w zakresie projektowanych zmian w statutach ich dotyczących oraz sposobu określania wysokości ich wynagrodzenia i świadczeń socjalnych.

2 . NABÓR, REKRUTACJA. SZKOLENIA WSTĘPNE

2.1.  Statutowe zasady dotyczące naboru i rekrutacji sędziów przez niezależny organ lub komisję uzależniają wybór kandydatów od poziomu ich zdolności do swobodnej i bezstronnej oceny powierzonych zagadnień prawnych oraz od umiejętności stosowania prawa z poszanowaniem godności każdego człowieka. Wykluczają odrzucenie kandydata jedynie z takich powodów jak płeć, pochodzenie etniczne lub społeczne , wyrażane przez niego opinie o charakterze filozoficznym, politycznym czy przekonania religijne.

2.2.   Statut określa, poprzez wymagania dotyczące uzyskanych dyplomów lub posiadanego doświadczenia zawodowego, warunki gwarantujące posiadanie zdolności do wykonywania szczególnych funkcji sędziowskich.

2.3.   Statut gwarantuje przygotowanie wybranych kandydatów do efektywnego wykonywania tych funkcji w drodze odpowiednich szkoleń, których koszty pokrywa państwo. Organ, o którym mowa w pkt. 1.3, czuwa nad zapewnieniem odpowiednich programów szkoleń i prowadzących je podmiotów, które uwzględniać będą wymogi otwartości, kompetencji i bezstronności ,związane ze sprawowaniem urzędu sędziego.

3. POWOŁANIE l NIEUSUWALNOŚĆ

3.1.     Decyzję o powołaniu wybranego kandydata na sędziego oraz o powierzeniu mu pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim w określonym sądzie podejmowana jest przez organ, o którym mowa w pkt.1.3. albo na jego wniosek, rekomendację, za jego zgodą bądź po uzyskaniu jego opinii.

3.2.     Statut określa okoliczności, z powodu których poprzednia działalność kandydata lub jego bliskich stanowią przeszkodę w powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim ze względu na związane z nimi uzasadnione i obiektywne wątpliwości co do jego bezstronności i niezawisłości.

3.3.  Jeśli procedura rekrutacji przewiduje okres próbny w okresie po uzyskaniu nominacji sędziowskiej ale przed jej ostatecznym zatwierdzeniem, albo kiedy powołanie następuje na czas określony z możliwością przedłużenia, okres próbny musi być skrócony do niezbędnego minimum, a decyzja o niepowołaniu na czas nieograniczony po upływie okresu próbnego lub o nieprzedłużeniu powołania na czas określony może być podjęta wyłącznie przez niezależny organ, o którym mowa w pkt.1.3, bądź na jego wniosek, rekomendację, za jego zgodą albo po uzyskaniu jego opinii. Postanowienia zawarte w pkt.l.4 stosuje się również do osób w okresie próbnym.

3.4.  Sędzia pełniący urząd w określonym sądzie nie może być, co do zasady, przeniesiony bez wyrażenia swobodnej zgody do innego sądu czy powołany na inne stanowisko, nawet jeżeli jest to połączone z awansem. Wyjątek od tej zasady stanową: przeniesienie w wyniku zastosowania kary dyscyplinarnej i to tylko wówczas, gdy jest ono przewidziane w katalogu kar, przeniesienie na skutek przewidzianej przepisami prawa reorganizacji sądownictwa albo czasowe przeniesienie w celu wzmocnienia kadrowego sąsiedniego sądu. Maksymalny okres takiego przeniesienia musi być ściśle określony w statutach dotyczących sędziów, Decyzja o przeniesieniu nie wyłącza uprawnień sędziego przewidzianych w pkt.1.4.

4. KARIERA ZAWODOWA

4.1.   Jeżeli system awansowania sędziego nie jest uzależniony od stażu pracy, jest oparty wyłącznie na dokonaniach i zasługach   stwierdzonych u ocenianego sędziego w trakcie pełnienia powierzonych funkcji na podstawie obiektywnej oceny przeprowadzonej przez jednego lub większą liczbę sędziów, omówionej następnie z   osobą ocenianą. Decyzję o awansowaniu podejmuje organ wymieniony w pkt. 1.3. bądź jest ona podjęta na jego wniosek albo po uzyskaniu jego zgody.

4.2. Sędziowie swobodnie wykonują działalność niezwiązaną z pełnieniem urzędu na stanowisku sędziowskim, w tym  stanowiącą realizację ich praw obywatelskich. Wolność prowadzenia takiej działalności może zostać ograniczona tylko w takim zakresie, w jakim pozostaje w sprzeczności z zasadą zaufania do sędziego, do jego niezawisłości czy bezstronności lub gdy może mieć negatywny wpływ na dokładne i terminowe załatwianie powierzonych mu spraw.

Wykonywanie działalności w innych dziedzinach niż literacka czy artystyczna, dającej podstawę do otrzymania za nią wynagrodzenia, wymaga uprzedniego zezwolenia na warunkach przewidzianych w statucie.

4.3.  Sędziowie muszą powstrzymać się od takiego zachowania, działania lub manifestowania postaw, które mogą skutecznie  podważyć zaufanie do ich bezstronności i niezawisłości.

4.4.     Statut zapewnia sędziom gwarancje stałego utrzymywania i doskonalenia poziomu ich wiedzy zarówno w zakresie metodologii pracy, jak i dziedzin społecznych i kulturowych, niezbędnych do wykonywania powierzonych funkcji, poprzez  dostęp do szkoleń finansowanych i organizowanych przez państwo zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2.3.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1. Naruszenie przez sędziego spoczywającego na nim i wyraźnie określonego przepisami statutu obowiązku podlega karze wyłącznie na podstawie decyzji podjętej w następstwie propozycji lub rekomendacji, albo za zgodą sądu lub organu, w którym co najmniej połowa zasiadających to wybrani sędziowie, wydanej w ramach kontradyktoryjnego postępowania, w którym obwiniony sędzia może korzystać z pomocy obrońcy. Katalog możliwych do orzeczenia kar jest określony przepisami statutu, a ich zastosowanie jest podporządkowane zasadzie proporcjonalności. Decyzja o wymierzeniu kary wydana przez organ władzy wykonawczej, sąd albo organ, o którym mowa w tym paragrafie, podlega  zaskarżeniu do wyższej instancji sądowej.

5.2.   Państwo ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę powstałą w wyniku decyzji lub zachowania sędziego w trakcie pełnienia powierzonych funkcji. W przypadku rażącego i niewybaczalnego lekceważenia zasad sprawowania urzędu sędziowskiego statut może przewidywać, w ograniczonym zakresie, roszczenie regresowe państwa względem sędziego realizowane w postępowaniu sądowym.

Wytoczenie powództwa przez właściwym sądem przeciwko sędziemu może nastąpić tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody organu o jakim mowa w pkt.1.3.

5.3.  Każdy ma możliwość złożenia, bez konieczności spełnienia szczególnych wymogów formalnych, skargi do niezależnego organu na nieprawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w konkretnej sprawie. Organ ten może, jeśli po rozważnym i dokładnym zbadaniu sprawy uzna, że w sposób niebudzący wątpliwości sędzia dopuścił się naruszenia, o jakim mowa w paragrafie 5.1., skierować sprawę do postępowania dyscyplinarnego albo zarekomendować wszczęcie takiego postępowania organowi właściwemu na podstawie przepisów statutu.

6. WYNAGRODZENIE ORAZ ŚWIADCZENIA SOCJALNE

6.1.    Wykonywanie zawodu sędziego uprawnia do otrzymywania wynagrodzenia, którego wysokość jest ustalana w sposób chroniący sędziego przed presją wywieraną na niego w celu osiągnięcia wpływu na treść wydawanych przez niego decyzji, a bardziej ogólnie – na jego postawę w procesie orzekania, poprzez negatywne oddziaływanie na jego niezawisłość i bezstronność.

6.2.    Wynagrodzenie sędziów zawodowych może być zróżnicowane ze względu na oceniane na podstawie przejrzystych kryteriów: staż pracy, pełnione funkcje lub znaczenie nałożonych na nich obowiązków.

6.3.    Statut gwarantuje sędziom zawodowym świadczenia socjalne związane z chorobą, macierzyństwem, niepełnosprawnością, podeszłym wiekiem i śmiercią.

6.4.  W szczególności statut gwarantuje sędziom, którzy osiągnęli określony przepisami prawa wiek przejścia w stan spoczynku po wykonywaniu zawodu sędziego przez określony okres czasu, przyznanie uposażenia w wysokości tak bliskiej ich ostatniemu wynagrodzeniu z tytułu wykonywania zawodu sędziego, jak to tylko możliwe.

7. ZAKOŃCZENIE KARIERY ZAWODOWEJ

7.1.    Sędzia definitywnie przestaje wykonywać swój zawód w wyniku rezygnacji, w związku z orzeczeniem lekarskim o braku możliwości kontynuowania pracy ze względu na stan zdrowia, z powodu osiągnięcie określonego wieku, upływu kadencji, ze względu na pozbawienie prawa wykonywania zawodu w wyniku decyzji wydanej w ramach procedury określonej w pkt. 5.1.

7.2. Realizacja jednej z przesłanek określonych w pkt 7.1., innej niż osiągnięcie określonego wieku albo zakończenie kadencji podlega kontroli organu, o którym mowa w pkt.3.1.

 

10 komentarzy do “Wymiar niesprawiedliwości”

 1. Spolka ZOO : Prosze wstac Wysoki Sad idzie w Boleslawcu,
  SSR Maria Mariowska , SSR Paweł Wyrzykowski , SSR Daniel Strzelecki .
  Biegly nie musi ogladac domow porownywalnych ? Nr.1
  Film nr. 1/4 Daniel Strzelecki
  http://youtu.be/-cHNbpt5Z28
  Biegly nie musi ogladac domow porownywalnych ? Nr.2
  Film nr.2/4
  http://youtu.be/ZMjMKKyLkok
  Biegly nie musi ogladac domow porownywalnych ? Nr.3
  Film nr.3 /4
  http://youtu.be/k0smoh0NMRg
  Biegly nie musi ogladac domow porownywalnych ? Nr.4
  Film nr.4/4
  http://youtu.be/2gexYTNE0sM
  24 lutego 2014 roku sędzia Daniel Strzelecki (Sąd Rejonowy w Bolesławcu) oddalił skargę Bogusława Biedrzyńskiego na postanowienie prokuratora rejonowego w Bolesławcu umarzające postępowanie w sprawie biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego.
  Żadne przepisy nie nakładają na biegłego obowiązku osobistego dokonania oględzin wszystkich nieruchomości, które wykorzystał do porównania i ustalenia wartości budynku – argumentował sąd i utrzymał w mocy decyzję bolesławieckiej prokuratury, która umorzyła postępowanie w sprawie złożenia przez biegłego fałszywej opinii.

  http://www.nj24.pl/article/biegly-nie-musi-nic-ogladac
  http://3obieg.pl/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-sedzia-bieglemu-oka-nie-wykole
  http://progressforpoland.com/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-sedzia-bieglemu-oka-nie-wykole/
  http://3obieg.pl/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-biedrzynski-na-drzewo

 2. Sądy opanowała mafia . „Mafia przejęła wymiar sprawiedliwości”, „Bezmiar bezprawia”. „Łatwiej w Polsce liczyć na sumienie przestępcy niż na sumienie wymiaru sprawiedliwości”.
  List Bogusława albo bezradność . Wzrastająca lawinowo w miarę zmniejszania czasu dzielącego nas od 25 października prorządowa medialna wrzawa nie jest już w stanie zagłuszyć fali narastającej frustracji, jaka ogarnia coraz szersze kręgi społeczeństwa, bezskutecznie próbującego od lat osiągnąć to, co zapisane jest w Konstytucji:
  Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32).
  Tak oto, zupełnie niechcący, Bogusław Biedrzyński udowodnił, że po ośmiu latach nieprzerwanych rządów PO-PSL Polska istnieje jako PAŃSTWO PRAWNE równie realnie, jak granica syryjsko – węgierska, o której również wspomina Ewa Kopacz.
  http://barwybezprawia.pl/2015/10/14/5348/

 3. Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości stoczył się w III RP na samo dno.
  Zawiadomienie Prokuratora Generalnego o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa przez sędziego Daniela Strzeleckiego na szkodę Bogusława Biedrzyńskiego – czyn z art. 231 § 1 k.k.
  http://barwybezprawia.pl/2015/12/15/zawiadomienie-prokuratora-generalnego-o-uzasadnionym-popelnieniu-przestepstwa-przez-sedziego-daniela-strzeleckiego-na-szkode-boguslawa-biedrzynskiego-czyn-z-art-231-%c2%a7-1-k-k/

 4. Jelenia Góra, dnia 19 maja 2016 r.
  Grzegorz Niedźwiecki
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra
  Prezes Sądu Okręgowego
  w Jeleniej Górze
  Dotyczy m.in. VI K-og 25/16

  Szanowny Panie Prezesie,
  Jaja sobie robicie bez żadnych hamulców. Każdy normalny człowiek uznałby, że wniosek o wznowienie stalinowskiego postępowania II K 467/07 (fałszu intelektualnego na podłożu fałszu materialnego) spełnia warunki formalne, a przesłanki merytoryczne znalazłby w materii dowodowej (art. 540 § 1 pkt. 1) i 2a) k.p.k.) i ludzkiej przyzwoitości. Winno mi się przydzielić adwokata z urzędu i zwolnić z kosztów. Z oczywistych względów. Cynizm wasz polega na tym, że antytetycznej odpowiedzi udziela mi osoba odpowiedzialna za pogwałcenie konstytucyjnego prawa do obrony i do drugiej instancji, pozasądowo oddalając wniosek o wznowienie postępowania argumentami nie mającymi związku z aktem oskarżenia Mieczysława Ligęzy i wyrokiem Jarosława Staszkiewicza (a contrario). Klara Łukaszewska nie dopełniła obowiązku służbowego i nadużyła prawa. Wzięła świadomy współudział w poświadczeniu nieprawdy. Nowe, oczywiste fakty, zbywacie domniemaniami i fikcją ustaleń. Postępowanie VI Ko 66/15 to nie było wznowienie postępowania. To było odfajkowanie, ucieczka szulerska od sprawiedliwości. Każdy będzie miał swojego sędziego. Każdy normalny człowiek dokonałby sądowej analizy „dowodu” oskarżyciela (k. 8 akt sprawy), właśnie merytorycznym postępowaniem. Uszanowałby fakty i prawdę materialną, albo przedłożył odmienną ekspertyzę biegłego sądowego. Pogwałciliście godność ludzką, wszelkie prawa stanowione i cywilizowane. Dokonujecie egzekucji bez przyczyny jak Maria Gurowska Sand i Fajga Mindla. Taka jest prawda. Gdybym pisał nieprawdę, to pozwalibyście mnie o znieważenie. Sędziowie uczestniczący w tym cyrku to nie są zwykli przestępcy. Gangster ograbi kogoś i dał mu spokój. Sędziowie, którzy bez przyczyny już dziesięć lat terroryzują moją rodzinę to zbrodniarze, bo umyślnie nadużywają władzy, pieczątek i niezawisłości. Waszym jedynym argumentem jest skorumpowany układ, który legalizuje to bezprawie. Nawet CBA jest w tym chorym układzie, bo bierze na tapetę tylko sprawy spoza układu. Jesteście cynicznymi zbrodniarzami stalinowskimi i wasz układ sięga nawet poza granice tego kraju. Wszyscy o tym wiedzą. To największe plugastwo hańbić etykę Temidy. Zarzut zbrodni będzie ciążył na was tak długo, aż nie wyprostujecie oszustwa sądowego, dokonanego na kartce papieru Mieczysława Ligęzy. Jedyną szansą uniknięcia odpowiedzialności byłoby wykazanie zasadności skazania mnie z art. 212 § 2 k.k., co jest niemożliwe bo z niczego nie da się ulepić czegoś. Takiej patologii nie było nawet w PRL. Prezes sądu, jak każdy szef, jest odpowiedzialny za swoich podwładnych. Akceptując te oszustwa sądowe bierze Pan winę na siebie. Proszę o rozmowę osobistą, rejestrowaną z Presem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, to wyłożę mu to jaśniej skoro dziesięć lat nie potraficie odczytać jednej kartki papieru. Oby wasze dzieci nie chodziły głodne.
  Człowiek musi być wystarczająco dojrzały, aby przyznać się do swoich błędów, wystarczająco inteligentny, aby coś z nich wynieść i wystarczająco silny, aby je naprawić.
  John C. Maxweli
  Załączników: 11

 5. Szanowni Państwo,
  Bezpiekę i stalinowskich funkcjonariuszy przerośliście tysiąc razy. Wymiar sprawiedliwości i organa ścigania sięgnęły bruku w Polsce za sprawą skorumpowanego układu. Takiej parodii prawa nie było za komuny. SSR Grzegorz Stupnicki nie miał prawa orzekać w swojej sprawie. Został przeze mnie (i przez siebie) wyłączony z postępowania II Kp 973/15. Sprawa dotyczy wyroku bez przyczyny II K 467/07, oszustwa sądowego Jarosława Staszkiewicza, który zaczął ten cyrk bez uprawnień sędziowskich jako asesor. SSR Grzegorz Stupnicki wyłączył się z postępowania dotyczącego poświadczenia nieprawdy przez kolegę Staszkiewicza i brał też w rozwinięciu tego pokłosia udział. Szanowni Państwo, jesteście stalinowskimi przestępcami pokroju Maria Gurowska Sand i Fajga Mindla. Wyrok z dnia 6 maja 2008 roku zapadł bez faktu czynu zarzucanego i zostałem niezasadnie „skazany” z art. 212 § 2 kk. Jarosław Staszkiewicz dokonał fałszu intelektualnego w oparciu o przestępstwo, fałsz materialny Mieczysława Ligęzy (k. 8 akt sprawy II K 467/07). Są to jawne, świadome, umyślne zbrodnie, nie pieczątki biernych funkcjonariuszy o tym świadczą tylko fakty. Proszę mi pokazać przepis pozwalający skazać bez stwierdzenia faktu czynu zarzucanego i udowodnienia winy oskarżonemu. Proszę mi pokazać prawdę materialną i podważyć ekspertyzę biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych BDW CONSULTING Mariusza Czarneckiego z dnia 13 kwietnia 2015 r. Dopóki tego nie zrobicie, nie uszanujecie przepisów kpk i zbioru zasad etyki zawodowej, dopóty wasze „wyroki”, „orzeczenia” nie mają mocy prawnej. Jesteście cynicznymi zbrodniarzami, którzy zbiorowo i w porozumieniu nadużywają pieczątek i niezawisłości. Jesteście psychopatami, bo czynicie te zbrodnie dla zasady, z wyrachowania. To zboczenie zawodowe. Przyjdzie czas, że za te zbrodnie odpowiecie. Możecie mnie zabić jak Maksymiliana Marie Kolbe, ale z faktami i prawdą nie wygracie. Jeśli byście mieli inne zdanie, to pozwalibyście mnie z art. 226 kk do sądu o znieważenia. Tego nie zrobicie, bo jesteście zaocznymi gangsterami, a nie prawnikami. Nałożyłem na pana Stupnickiego infamię i żądam jednocześnie od Ministra Sprawiedliwości wszczęcia postępowania karnego wobec funkcjonariuszy godzących w autorytet państwa i prawa człowieka. To są szczególne zbrodnie, bo bez powodu i organ najwyższy musi wziąć osobisty nadzór nad analizą tej sprawy. Dziesięć lat zakorkowanej, bo nikt nie chce odczytać dowodu załączonego przez Mieczysława Ligęzę do aktu oskarżenia z dnia 18 czerwca (31 maja) 2007 r. Ciekawe jaką etyką stosują ci kaci w domu rodzinnym? Jak wasze dzieci będą głodne, to będziecie przepraszać za grzechy i dopiero nauczycie się pokory.
  Marszałek Ziemski Prowincji Jeleniogórsko Legnickiej
  Grzegorz Ni(l)edźwiecki
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra

 6. DO RĄK WŁASNYCH
  Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

  Zawiadomienie o przestępstwie/wniosek
  Nadużycia władzy, niedopełnienia obowiązków służbowych i poświadczenia nieprawdy przez Prokuratora Prokuratury Krajowej Ludmiłę Gaertig w piśmie PG IV KSK–142.2016 z dnia 09,06,2016 r.

  Pani Prokurator Prokuratury Krajowej podpisała się pod informacją, „iż wobec wielokrotnego już wyjaśnienia baraku podstaw do zaskarżenia powyższego (II K 467/07 – przyp. wł.) orzeczenia w trybie kasacji, nadesłaną korespondencję, zgodnie z § 387 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2016 roku, poz. 508), pozostawiono bez biegu”. Fakt powielania szablonowych oszustw nie jest argumentem merytorycznym, stwierdzającym. Nie jest szczegółową, wyjaśniającą analizą konkretnego, precyzyjnego wniosku.
  Proszę mi pokazać faktyczne ustalenia świadczące o zniesławieniu przeze mnie Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze artykułem „Nie kupujcie auta u Ligęzy” za pomocą strony internetowej http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/? Proszę dokonać analizy dowodu oskarżyciela prywatnego Mieczysława Ligęzy (k. 8 akt sprawy II K 467/07) jaki dołączył do aktu oskarżenia z dnia 18 czerwca (31 maja) 2007 r.? Proszę mi pokazać przepis pozwalający skazać bez faktu czynu zarzucanego i mnożyć na tej podstawie sankcje (stalinowskie egzekucje) do dziesięciu lat tortur, kilkudziesięciu tysięcy złotych strat, rozbicia więzi rodzinnych, wykluczenia społecznego i 180 dni internowania (I C 1062/08)?
  Wyrok z dnia 6 maja 2008 roku zapadł z rażącym naruszeniem prawa, bo bez przyczyny, bez faktu czynu zarzucanego. Skala wyroku nie ma znaczenia (choć jest olbrzymia, patrz przyczyna – skutek), tylko zasadność, stalinowska etyka. Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie. Wszystkiego niestety zabrakło.
  Jeżeli nie stwierdzono, nie było czynu zarzucanego, orzekała osoba nieuprawniona, to wyrok skazujący jest niezasadny i w demokratycznym państwie prawa należy go skasować.
  Jeżeli pani Ludmiła Gaertig jeszcze raz niemerytoryczną powiastką, bez argumentów jasnych, bez uzasadnienia i odniesienia się do sensu stricte, prawdy materialnej, dokona kopii decyzji Fajgi Mindla, to pozwę ją w procesie cywilnym o 500 tys. zł odszkodowania za naruszenie dóbr i szkody moralne oraz materialne.
  Wnoszę o złożenie kasacji nadzwyczajnej od wyroku II K 467/07 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na podstawie art. 521 KPK w związku z art. 439 KPK i rażącymi naruszeniami prawa. Rok czasu tok postępowania prowadził asesor Jarosław Staszkiewicz nie mający uprawnień sędziowskich. Zachodziła okoliczność wyłączająca ściganie – brak faktycznych podstaw oskarżenia. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nie ustosunkował się do wniosku oskarżonego in dubio pro reo – uniewinniana na podstawie art. 5 § 2 KPK i nie przeprowadził analizy dowodu oskarżyciela załączonego do aktu oskarżenia z dnia 18 czerwca (31 maja) 2007 r. Nie ma bardziej rażącego naruszenia prawa niż wydanie wyroku skazującego bez przyczyny, bez stwierdzenia faktu czynu zarzucanego i udowodnienia winy oskarżonemu. Pozbawiono mnie konstytucyjnego prawa do obrony na każdym etapie postępowania.
  Trzeba wykazać zasadność skazania mnie z art. 212 § 2 k.k., a nie stosować prawo Hitlera. Funkcjonariusze organów państwa narazili mnie, całą moją rodzinę i państwo polskie na ogromne szkody i muszą je naprawić oraz ponieść tego konsekwencje.
  Wnoszę o objęcie osobistą kontrolą i nadzorem tego postępowania przez Ministra Sprawiedliwość – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.
  http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/ + 2 załączniki
  Jelenia Góra, 14 czerwca 2016 r.
  Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19, Tel. 791830093, lew1@poczta.fm

 7. Jelenia Góra, dnia 28 czerwca 2016 r.
  Grzegorz Niedźwiecki
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra
  Sąd sprawiedliwy
  za pośrednictwem
  Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie

  Zażalenie
  na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie PR 1 Ds. 331.2016

  Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Jarosław Staszkiewicz wydał w dniu 6 maja 2008 roku wyrok skazujący bez przyczyny w sprawie II K 467/07. Wydał wyrok, to jest określenie abstrakcyjne, on dokonał świadomie przestępstwa stalinowskiego. Dowolnie, umyślnie, po roku czasu bezskutecznego szukania mojej winy na rzecz oskarżyciela prywatnego, poświadczył nieprawdę, czyli popełnił przestępstwo fałszu intelektualnego z art. 271 § 1 k.k. Postępowanie prowadził bez uprawnień sędziowskich jako asesor, egzekucji dokonał zaraz po zaprzysiężeniu na sędziego. Czy dokonał tego oszustwa sądowego samodzielnie czy na zlecenie, nie ma dla mnie znaczenia. Faktem jest, że Prezes Sądu Rejonowego powinien przy wstępnej kontroli aktu oskarżenia cofnąć akt oskarżycielowi do uzupełnienia braków formalnych, a po niesprostaniu wymogów skierować na wokandę w celu umorzenia postępowania. Dowód Mieczysława Ligęzy (k. 8 akt sprawy II K 467/07) jest własnoręcznie stworzonym dowodem, czyli przestępstwem fałszu materialnego z art. 235 k.k. Co do szczegółów dotyczących prefabrykacji ostatniego protokołu z rozprawy głównej, z którego zniknęły stanowiska stron, to odsyłam do rzeczowego uzasadnienia tego zażalenia. Wyrok karny nie jest wyrokiem państwowym, sądu, tylko prywatną decyzją złośliwego sędziego. To jest nadużycie niezawisłości i pieczątek. To jest wyrok za pieniądze oskarżyciela prywatnego. To nie sąd tylko ludzie, a raczej antyludzie ludziom gotują taki los. Wyrok skazujący z art. 212 § 2 k.k. nie miał prawa zapaść, bo nie ustosunkowano się do wniosku w trybie art. 17 § 1 pkt. 1) k.p.k., zasady in dubio pro reo (art. 5 § 2 k.p.k.) i domniemania niewinności. Nie ma mocy prawnej, gdyż nikt nie stwierdził faktu czynu zarzucanego (zniesławienia Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze za pomocą strony internetowej http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/) i nie udowodnił winy Grzegorzowi Niedźwieckiemu. To, że funkcjonariusze patologicznego układu odmawiają pozasądowo wznowienia postępowania wyżej stawiając fikcyjne ustalenia oraz nieznane domniemania od ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie informatyki BDW CONSULTING Mariusza Czarneckiego z dnia 13 kwietnia 2015 r., to problem tych funkcjonariuszy, że biorą współudział w przestępstwach nadużycia władzy, niedopełnienia obowiązków służbowych i poświadczenia nieprawdy. To, że prokuratorzy tuszują przestępstwa fałszu materialnego i fałszu intelektualnego, to problem tych prokuratorów, że nie uznają faktów, roli organów ścigania i etyki, tylko wkręcają się w metody mafijne państwa ponad państwem. Każdy prokurator i każdy sędzia, który wydając bądź akceptując oraz nie weryfikując prawdy materialnej będzie miał zarzut współudziału w stalinowskich przestępstwach. W zbrodniach pokroju Marii Gurowskiej Sand i Fajgi Mindla. W demokratycznym państwie prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej każdy organ orzekający, kontrolny, zanim wyda negatywną decyzję musi wykazać zasadność skazania mnie za pomówienie, uzewnętrznić taki fakt i dowody materialne, co jest nierealne, bo czynu zarzucanego nie było. To jest bezprecedensowy wyrok bo bez powodu, a przynajmniej prawnego. To jest bezprecedensowe postępowanie za NIC. O skutkach i długofalowości parodii prawa nie zapominając. Tylko państwo islamskie może dziesięć lat (albo dożywotnio) torturować Bogu ducha winnego człowieka i całą jego rodzinę, niszczyć ekonomicznie, pół roku internować, gwałcić godność funkcjonariusza publicznego i prawa człowieka, niszczyć państwo dla zasady, dla kaprysu. Wszystko to są działania złośliwe, może polityczne. Każdy funkcjonariusz, który nie spełni tego czego zaniechał ASSR Jarosław Staszkiewicz, czyli pokaże czarno na białym chociaż zrzutu z ekranu mojego bloga świadczącego o zamieszczeniu na nim dnia 23 lutego 2007 roku i podpisaniu przeze mnie artykułu „Nie kupujcie auta u Ligęzy”, będzie katem, a nie obiektywnym, bezstronnym, rzetelnym, sprawiedliwym, szczegółowym arbitrem. I nie mają tu znaczenia kompetencje czy przepisy, tylko oczywiste fakty i zwykła ludzka uczciwość, wola. Żądam analizy materiału dowodowego i realnej kontroli instancyjnej. Przyjdzie czas, że układ korporacji prawniczej runie i każdy za swoje zbrodnie odpowie. Proszę nie brać współudziału w tym pokłosiu. Ja i każdy skazany musi mieć wykazany czyn zabroniony i udowodnioną winę, musi mieć świadomość za co ma ponieść karę i dowody materialne słuszności skazania go, a funkcjonariusze muszą kierować się służbą, konkretami, wiarygodnością i tym co ślubowali, a nie urojeniami, prywatą i widzi mi się. Nie mogą zaniechiwać ustosunkowania się do dowodów, faktów i nawet prawa stanowionego. Ja jestem żywym człowiekiem, podmiotem, a nie martwym przedmiotem. To nie mnie trzeba przesłuchiwać tylko pozwanego i zadać mu pytania na jakim protokole notarialnym oparł swoją decyzję. Należy wziąć pod uwagą moją propter nova, a żeby ją podważyć, to trzeba najpierw dokonać sądowej, odmiennej ekspertyzy dowodu oskarżyciela. Wszyscy mają być zgodnie z konstytucyjną zasadą równi wobec prawa. Sędzia nie może być świętą krową, albo Josefem Fritzlem.
  Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie. Wszystkiego niestety zabrakło. Żeby kogoś skazać, to trzeba najpierw stwierdzić oczywisty fakt czynu zarzucanego i udowodnić oskarżonemu winę. Czyn zabroniony i dowody materialne przestępstwa należy w III RP wykazać.
  Pozbawiono mnie prawa do sądu, konstytucyjnego prawa do obrony na każdym etapie postępowania, prawa do merytorycznego rozpoznania sprawy w drugiej instancji (kontroli instancyjnej), praw człowieka. Zamknięto mi umyślnie drogę sądową do dochodzenia naruszonych wolności i praw. Pogwałcono zasadę sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy, a także in dubio pro reo oraz domniemania niewinności. Dlaczego?
  Bierność nie jest czynnością. Nie jest weryfikacją, rzeczową oceną zarzutów i należy postanowienie uchylić ponieważ jestem osobą materialnie, moralnie i zdrowotnie pokrzywdzoną. Tak represyjnie bez powodu nie postępują normalni funkcjonariusze. Nawet hitlerowcy postępowali mniej brutalnie. Strzelali w łeb i mniej bolało. Spychotechnika nie ma tu zastosowania. Nullum crimen, nulla poena.
  W załączeniu merytoryczne uzasadnienie zatytułowane: „Niesłuszne oskarżenie – wyrok bez przyczyny” oraz ekspertyza biegłego sądowego w zakresie informatyki z dnia 13 kwietnia 2015 r.
  Do wiadomości:
  Istotne instytucje państwowe i międzynarodowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *