Szczęśliwego Nowego Roku

IMG_0211

Proszę złożyć środek odwoławczy od otrzymanego dzisiaj postanowienia lub zwrócić się z prośbą do katów o internowanie mnie na 180 dni według woli stalinowskich funkcjonariuszy. To nie ja używam agresywnego języka tylko zbrodniarze pokroju Marii Gurowskiej Sand i Fajgi Mindla w nosie mają konstytucję, swoje prawa, prawa człowieka i fakty. To nie przepisy i stronnicze orzekanie daje prawo dziewięć lat gnębić całą moją rodzinę na fałszu materialnym oskarżyciela prywatnego i fałszu intelektualnym niegodnego funkcjonariusza tylko faszystowska mentalność „stróżów prawa”. Faktu czynu zarzucanego (pomówienia FM” Ligęza” na blogu Grzegorza Niedźwieckiego) nie było i żaden czas tego nie zmieni. To nie oskarżony musi udowodnić fakt niebyły tylko oskarżyciel prywatny i obiektywny, bezstronny, niezawisły sąd musi najpierw niezbicie udowodnić winę. Jeżeli manipulujecie oczywistymi faktami, etykę zastąpiliście prawem dżihadystów, ignorujecie  prawo do kontroli instancyjnej, to żadne argumenty nie zrobią z was ludzi. Nie internujecie mnie, bo nie macie podstaw, bo wiecie że popełniacie cyniczne przestępstwo zbrodni stalinowskich, dowolnie, umyślnie, świadomie uprawiacie terroryzm i boicie się, że odpowiecie za bezpodstawny areszt. I tak odpowiecie. Nie można przecież skazać kogoś w „demokratycznej” Polsce bez przyczyny. Szczęśliwego Nowego Roku.

Pozdrowienia od Sławomira Salomona.

Jelenia Góra, 31 grudnia 2015 r.

Grzegorz Niedźwiecki

*

Ten kto nie wrze gniewem kiedy istnieje uzasadniona przyczyna, jest niemoralnym człowiekiem. Dlaczego? Ponieważ gniew jest strażnikiem sprawiedliwości. I jeśli jesteś w stanie spokojnie, bez gniewu żyć pośród panującej niesprawiedliwości, to jesteś człowiekiem niemoralnym i niesprawiedliwym.

 

Etyka zawodowa sędziów:

Sędzia musi odróżnić dobro od zła. Aby móc stosować oceny moralne sędzia sam musi być moralny. Sędzia nie jest władcą społeczeństwa, tylko jego sługą. Swoim zachowaniem musi dawać podstawę do tego, by być szanowany w społeczeństwie. Sprawiedliwość wymaga, aby każdy miał dostęp do właściwego, publicznego procesu przed kompetentnym, niezawisłym i niezależnym sądem. Niezawisłość jest oceniana jako niezawisłość kolektywna (wspólna) i indywidualna. Sędziowie są poddawani surowej krytyce oraz żądaniom, aby ich decyzje były zrozumiałe i jawne. Zarówno Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka, jak i Europejska Karta Statutu Sędziów traktują bezstronność i niezawisłość sędziów jako gwarancje zapewniające poszanowanie praw społeczeństwa. Niezależność i niezawisłość według tych standardów musi być zachowana nie tylko wewnątrz sali sądowej, ale także na zewnątrz. Sędzia, aby właściwie wypełniać swoją funkcję, prócz wiedzy zawodowej, która wymaga nieustannego pogłębiania, musi lubić ludzi, starać się ich zrozumieć i właściwie oceniać ich czyny. Aby decydować o losie drugiego człowieka, o jego wolności czy innych prawach sędzia, któremu dana jest władza podejmowania tego rodzaju decyzji, sam musi reprezentować najwyższe walory osobiste. Jakie moralne prawo karania za agresywne zachowania, za zaniedbywanie dzieci, za poniżanie innych, za korupcję może mieć sędzia, który sam od takich zachowań nie jest przecież wolny. Aby być wewnętrznie niezawisłym trzeba mieć wewnętrzny spokój, a taki spokój daje tylko etyczne życie. Nieskazitelność charakteru nie jest wartością samą w sobie. Na nią sędzia pracuje w każdej chwili swojego życia. Sędzia, który jest zależny od własnych słabości, nałogów, czy też układów towarzyskich, który kieruje się w codziennych sprawach małostkowością, nie umie w prywatnym życiu wybaczać, jest zawistny – nie powinien być sędzią. Takie cechy przeszkadzają niezawisłości i są dalekie od nieskazitelności charakteru. Zagrożeniem dla niezawisłości jest także „tani” populizm, potrzeba akceptacji za wszelką wręcz cenę. Takie zachowania stawiają pod znakiem zapytania etykę sędziego. To sędzia, a nie prawo jest ostatecznym źródłem wyroku. W odbiorze społecznym jeden nieetyczny sędzia oznacza negatywną ocenę całego środowiska. Urząd stojący najwyżej w hierarchii prawniczej, stawia przed tymi, którzy go wykonują najwyższe wymagania, nie tylko w dziedzinie wiedzy prawniczej, ale także w dziedzinie moralności.

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/etyka-zawodowa-sedziow–krajowa-rada-sadownictwa-numer-1-z-2010-r-

Prośba o wniesienie kasacji nadzwyczajnej

nkwd

Prawo Stalina – Polska 2015

Szanowni zbrodniarze, wydaliście wyroki i macie dylemat? Dziewięć lat stosujecie stalinowskie prawo. Ubieracie togi zamiast pasiaków. Co najmniej od 25 marca 2015 roku wasze prawo pozwala wam internować mnie na 180 dni. Dlaczego dziewięć miesięcy zwlekacie? Jeśli oparliście się o zasady prawa karnego i konstytucyjnego, uzewnętrzniliście faktycznie prawdę materialną i formalną to czemu przedłużacie moje cierpienia? Mam różne zlecenia wyjazdu do pracy w Niemczech, ale muszę odmawiać, bo jak przyślecie wezwanie stawienia się do Pawiaka na adres domowy, to przecież nie będę mógł się stawić i wówczas wyślecie za mną list gończy. Gdzie tu jest prawo i sprawiedliwość? Pomijam człowieczeństwo.

*

Pozbawiono mnie prawa do sądu, konstytucyjnego prawa do obrony na każdym etapie postępowania, prawa do merytorycznego rozpoznania sprawy w drugiej instancji (kontroli instancyjnej), praw człowieka. Zamknięto mi umyślnie drogę sądową do dochodzenia naruszonych wolności i praw. Pogwałcono zasadę sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy, a także in dubio pro reo oraz domniemania niewinności.

Art. 8.

 1.  Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Art. 42.

 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

Art. 45.

 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Art. 176.

 1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.

 

Prawo do sądu – jedno z najbardziej fundamentalnych praw obywateli. Niekiedy bywa określane również jako prawo do wymiaru sprawiedliwości lub też prawo do ochrony prawnej. Prawo do sądu wyraża ideę zapewnienia każdemu człowiekowi uprawnienia do przedstawienia swojej sprawy przed organami państwa – sądami – stwarzającymi gwarancje podejmowania sprawiedliwych, obiektywnych i słusznych decyzji. Prawo do sądu jest prawem podmiotowym tworzącym samodzielną podstawę roszczenia jednostki.

Prawo do sądu przysługuje każdemu – osobom fizycznym oraz innym podmiotom występującym w obrocie prawnym. Obejmuje ono nie tylko odpowiedzialność karną i ochronę cywilnoprawną, ale także sprawy administracyjne obecnie rozpatrywane przez sądownictwo administracyjne.

Prawo do sądu ma charakter zasady uniwersalnej o charakterze międzynarodowym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej”.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 Konwencji z dnia 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284 z późn. zm.).

Art. 45, 77 i 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

 

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Prawo do sądu formułuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowiąc w art. 45 ust. 1, że „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Zasadę tę uzupełnia art. 77 ust. 2 Konstytucji zawierający zakaz zamykania drogi sądowej do dochodzenia naruszonych wolności lub praw oraz art. 78, w myśl którego każda ze stron postępowania ma prawo do zaskarżeń orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji.

 

Tego właśnie prawa i prawdy umyślnie, perfidnie mi odmawiacie. Traktujecie mnie przedmiotowo. Rzetelność procesowa nakazuje wnikliwie zbadać zasadność każdej decyzji. Wznowienie postępowania powinno trafić do ponownego rozpoznania. Dziewięć lat nikt nie bada merytorycznych argumentów przemawiających za wyrokiem II K 467/07. Jeśli wyrok był zbyt błędny i z obrazą prawa to należy wszcząć postępowanie wyjaśniające. Był bez przyczyny!

Nie wznowiliście merytorycznie postępowania II K 467/07, bo z automatu nieważny byłby wyrok kapturowy I C 1062/08. Olaliście drugą instancję argumentując to wyższością domniemań ASSR Jarosława Staszkiewicza nad faktami i ekspertyzą biegłego sądowego w zakresie informatyki. Macie ludzi za śmieci. Jesteście cynicznymi zbrodniarzami stalinowskimi, a nie kontradyktoryjną Temidą. Albo cynicznie wykraczacie poza kompetencje sędziów, albo perfidnie ignorujecie prawo. Nie szanujecie w ogóle prawa, sumienności, sprawiedliwości, bezstronności, faktów i godności urzędu. Stosujecie własne, prywatne prawo. Prawo dżihadystów. Na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Jesteście zbrodniarzami stalinowskimi, bo dokonujecie barbarzyńskich tortur i represji bez przyczyny. Brakuje tylko wstrzykiwania fenolu. Choćbyście mnie zabili to faktu nie zmienicie, że czynu zarzucanego na blogu nie było. To nie fałsz materialny i fałsz intelektualny o tym decydują tylko niezbite dowody. Jesteście najgorszymi zbrodniarzami, bo nadużywającymi prawa sędziów i niedopełniającymi obowiązków służbowych funkcjonariuszy. Jesteście antyludźmi. Nadużywacie bezczelnie władzy i deprawujecie ustrój. Stosujecie niewolnicze praktyki. Takie siłowe, stalinowskie wyroki wydawały Marie Gurowskie Sand i pomagały im Fajgi Mindla.

Nie wiem w którym kierunku poszedł mój subsydiarny akt oskarżenia? Jeżeli kierowaliście się konsekwentnie chociaż zasadą kto wnosi to wygrywa, to ufam, że rozstrzygnięcie padło takie jak w II K 467/07.

Miałem parę dni temu zlecenie wyjazdu do pracy w Niemczech zakontraktowane na 180 ero miesięcznie i musiałem ze względu na wasze prześladowania odrzucić. Dziewięć lat mi z życia wykreśliliście i terroryzujecie nadal moje dzieci. Zniszczyliście całkowicie praworządność. Dokonujecie prymitywnej eksterminacji. Jesteście gorsi od Hitlera. On miał podobne orzecznictwo, ale u niego był jakiś ordnung. Wy możecie sobie na samowolkę pozwolić, bo jeszcze nowa władza nie zrobiła gruntownej reformy państwa w państwie. Bo nie ma realnego nadzoru w skorumpowanym systemie. Gwałcicie prawo i Konstytucję i to jest przestępstwo, ale gwałcicie też prawa człowieka a to już jest zbrodnia. Uprawiacie terror z premedytacją, jak każdy dyktator sami się unicestwicie.

Podejrzewam, że ten jałowy dialog będę musiał powtórzyć za miesiąc, bo jesteście psychopatami a nie sędziami. Praktykujecie zamach na człowieka, niewolnictwo. To was bawi. Nie dziwię się, że jest tyle rodzinnych morderstw w Polsce skoro sędziowie pokazują im właściwą drogę. SSR Jarosław Staszkiewicz i SSO Junona Gajewska są gangsterami, bo wydali wyroki bez faktu czynu zabronionego. To są egzekucje. Tak postępują reketierzy i ci, co wyłudzają towar na raty nie mając na to pokrycia. Normalny wymiar sprawiedliwości wyeliminowałby takich funkcjonariuszy ze swojego grona, bo przynoszą hańbę stróżom prawa i państwu polskiemu. Ci sędziowie nie mają kwalifikacji etycznych do służenia narodowi. Tylko mafia może kryć i awansować bezwzględnych gangsterów. Proszę się nad tym zastanowić, bo żadne ekwilibrystyczne piramidy nie pozwolą wam czterdzieści lat głupa rżnąć na tej Mieczysława Ligęzy kartce papieru.

Ja chcę zacząć w końcu normalnie pracować i żyć jak człowiek. Mam rodzinę na utrzymaniu. To nie ja jestem dziewięć lat daltonistą. Dokończcie tego zwyrodnialstwa co zaczęliście albo uczłowieczcie się.

 

Co najmniej Minister Sprawiedliwości powinien wnieść kasację nadzwyczajną od bezpodstawnego wyroku II K 467/07, który zapadł bez dowodu czynu zabronionego, albo Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zastosować akt łaski. Zwłaszcza dlatego, że zostałem skazany i jestem torturowany bez przyczyny.

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/

 

Grzegorz Ni(l)edźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra, Tel. 791830093

 

Marie Gurowskie Sand i Fajgi Mindla

 

 1. Jarosław Staszkiewicz – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 2. Andrzej Muszka – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 3. Paweł Siwek – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 4. Sylwia Bańka-Mrozewska – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 5. Grzegorz Stupnicki – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 6. Marek Gajdecki – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 7. Tomasz Sproch – Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 8. Konrad Kosowski – Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 9. Ryszard Sułtanowski – Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 10. Andrzej Żuk – Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 11. Dorota Witek – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 12. Junona Gajewska – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 13. Klara Łukaszewska – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 14. Andrzej Tekieli – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 15. Barbara Żukowska – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 16. Tomasz Skowron – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 17. Ewa Szymańska-Habzda – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 18. Beata Kostaś – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 19. Beata Glazar – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 20. Maria Lechowska – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 21. Marek Buczek – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 22. Waldemar Masłowski – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 23. Jadwiga Kwapiszewska – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 24. Robert Bednarczyk – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 25. Wojciech Damaszko – Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 26. Edyta Gajgał – Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 27. Jacek Kielar – Sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi
 28. Agnieszka Pilarczyk – Sędzia Sądu Rejonowego w Krakowie Śródmieście
 29. Wojciech Kociubiński – Sędzia Sądu Apelacyjnego w we Wrocławiu
 30. Wiesław Pędziwiatr – Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
 31. Stanisław Rączkowski – Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
 32. Anna Surowiak – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
 33. Mariusz Rybak – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
 34. Marzanna Siemaszko – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
 35. Grzegorz Chojnacki – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
 36. Bożena Różańska Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
 37. Tomasz Krzesiewicz – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
 38. Adam Kurzydło – Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze
 39. Edward Szafraniec – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
 40. Michał Korczycki – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
 41. Urszula Sondej – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
 42. Ewa Węglarowicz-Makowska – Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze
 43. Krzysztof Jach – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie
 44. Marek Gorzkowicz – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu
 45. Tomasz Łoziński – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Złotoryi
 46. Mariusz Moszowski – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu
 47. Katarzyna Zagwojska – Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Krzyki Zachód
 48. Przemysław Baranowski – Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów
 49. Dariusz Szyperski – Prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu
 50. Anna Gwizdalska – Prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu
 51. Małgorzata Wasiak – Prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu
 52. Wojciech Kubiński Prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu
 53. Tomasz Małuch Prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej
 54. Mirosław Chłopik – Prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej
 55. Janina Szmuda-Więckowska – Prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej
 56. Anna Czarnecka – Prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej
 57. Bernadetta Misiewicz – Główny Specjalista w Ministerstwie Sprawiedliwości
 58. Iwona Łopińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
 59. Waldemar Szmidt – Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
 60. Magdalena Olczyk – Starszy specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
 61. Adam Graczek – Główny Specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
 62. Przemysław Możejko – Główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
 63. Krzysztof Marczuk – Główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
 64. Piotr Sobota – Naczelnik Wydziału do Postępowań Organów Ścigania przy RPO