Gwałcenie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

IMG_0648m

 

Jelenia Góra, dnia 1 grudnia 2014 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Sygn. akt. II Ko 2948/14

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

II Wydział Karny

Stanowisko ws przestępczego wspierania rotarian1

 

W zawiadomieniu o posiedzeniu sądu z dnia 20-02-2014 r. napisano Stawiennictwo nieobowiązkowe. Zaocznie rozpatrzono wniosek o odroczenie wykonania kar pozbawienia wolności z dnia 13 stycznia 2014 r. Postanowieniem z dnia 25 marca 2014 r. pozytywnie ustosunkowano się do odroczenia wykonania kar na okres sześciu miesięcy.

W wezwaniu na posiedzenie z dnia 04-11-2014 r. podkreślono Stawiennictwo: obowiązkowe i pouczono o radykalnym przymuszeniu oraz o ewentualnych sankcjach w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa 01-12-2014 r. Wniosek o odroczenie wykonania kar pozbawienia wolności z dnia 9 września 2014 r. jest kopią tego pierwszego i bardziej uzasadniony, ale procedury wskazują na odmienną etykę funkcjonariuszy.

Dlatego są tu moje dzieci, żeby poznały iż Heleny Wolińskie i Marie Gurowskie to nie tylko historia. Niech poznają rzeczywisty zbiór zasad etyki zawodowej sędziów. Możecie brnąć w powielanie ubeckich metod, ale apeluję o opamiętanie. Wyrok karny II K 467/07 z dnia 6 maja 2008 r. został wydany za NIC na podstawie podrobionego dokumentu powoda. Postępowanie 1 Ds 496/14 (II Kp 882/14) z zawiadomienia o przestępstwie z dnia 20-03-2014 r. jest w toku. Na posiedzeniu sądu dnia 26-01-2015 r. wznowię postępowanie. Wyrok na podstawie art. 212 § 2 kk jest poświadczeniem nieprawdy i ten zarzut z dnia 22 września 2014 r. również nie został jeszcze prawomocnie rozpatrzony. Stop torturom.

Wyrok cywilny I C 1062/08 z dnia 3 września 2008 r. wydany został zaocznie, przy drzwiach zamkniętych, na podstawie fikcji doręczeń. Pozwanemu nie dano nie tylko takich pouczeń jak w obecnym wezwaniu ale i żadnych szans uczestniczenia w sprawie. Oparto się o karne urojenia. To przypomina stalinowskie skazanie generała Augusta Fieldorfa.

Wnoszę o umorzenie bezpodstawnego postępowania lub zawieszenie do czasu:

  • rozpoznania wniosku z dnia 27 listopada 2014 r. o kasację nadzwyczajną przez Ministra Sprawiedliwości i powyższych zawiadomień o przestępstwie w oparciu o przeprowadzenie kryminalistycznej ekspertyzy dowodu (k. 8), aby rozwiać zarzut podrobienia dokumentu. Dopiero wówczas można będzie mówić o zniesławieniu Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze za pomocą środka masowego komunikowania http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/.

Jeżeli Państwo wykorzystacie jednak własne procedury, wykażecie złą wolę i zdecydujecie się zastosować pokaz siły (art. 231, 191 i 189 kk) a nie sprawiedliwość, to proszę ukarać moje dzieci i podatników, dołożyć 86 dni aresztu postanowione dnia 07-11-2007 sygn. akt I Co 3259/08 i internować mnie od razu na 180 dni za jednym zamachem. Nie zapłacę złotówki haraczu bo nie ukradłem nawet pudełka zapałek. Dokonujecie prymitywnych, reżimowych zbrodni. Dla was jak dla Hitlera nie fakty tylko przemoc jest najważniejszym prawem. Kiedyś mnie albo moje dzieci przeprosicie za te represje i odpowiecie z imienia i nazwiska za te przestępstwa sądowe. Kiedyś będziecie płakać. Art. 104 kk.

Grzegorz Niedźwiecki

*

PRL turbo – Boże przebacz im

1Art. 282. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.