Potrzebny nowy IPN

logoIPN 129262_2

Potrzebny nowy IPN, nowe CBA, prawdziwy Rzecznik Praw Obywatelskich, niezależny Prokurator Generalny. W Polsce nic się nie zmieniło, a nawet pogorszyło. Nie przeprowadzono żadnych reform III władzy, a nawet dano im większe uprawnienia. Piszę zawiadomienia o przestępstwie i skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego, Okręgowego do PG, a pracownicy biura podawczego odsyłają je do winowajców. Przecież to kabaret. Prokurator zamiast ścigać przestępstwa to je kryje. Matka może kryć swoje dzieci, ale funkcjonariusze mają służyć społeczeństwu i dbać o państwo a nie rozgrywać prywatne interesy. Rujnować dom Polska. O ile można jeszcze teoretycznie zrozumieć instytucje te same i dostanie się do władzy w trybie awansu z niższych struktur, to nie można zrozumieć instytucji RPO. Rzecznik Praw Obywatelskich – jak sama nazwa wskazuje – ma być rzecznikiem obywateli. Nie docierają do niego jednak skargi obywateli, bo wykidajła w biurze podawczym „ukrywają” przed nim istotne skargi. Pomijam zresztą, że to funkcja również zależna, wdzięczna politykom. Korupcja zatem kwitnie jawnie na oczach wszystkich ludzi gorzej jak za NKWD. Koneksje są silniejsze od moralności. Potrzebny nowy IPN. Nie dla ocen historii. Nie dla umarłych tylko dla nas, dla żywych. Zbrodnie komunistyczne nie skończyły się w 1990 roku. Z normalnego, demokratycznego, sprawiedliwego państwa, takich wszystkich bezpieczników jak Mirosławów Chłopik, wysłano by do Guantanamo za krycie zbrodni rodzinnych.

*

Jelenia Góra, dnia 18 grudnia 2014 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenie Góra

 

 

Instytut Pamięci Narodowej

ul. Wołoska 7

02-675 Warszawa

Wniosek o nadanie statusu pokrzywdzonego

Wnoszę o nadanie statusu pokrzywdzonego z uwagi na ewidentny fakt dyskryminacji. Od lutego 2007 roku tzw. wymiar sprawiedliwości represjonuje mnie i prześladuje całą moją rodzinę. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wydał wyrok karny II K 467/07 z oskarżenia prywatnego skazując Grzegorza Niedźwieckiego na fałszywej podstawie prawnej ar. 212 § 2 kk. Jest to ewidentne poświadczenie nieprawdy przez SSR Jarosława Staszkiewicza, albowiem nie było żadnych znamion zniesławienia Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Nie składałem od tego teoretycznie banalnego wyroku apelacji ponieważ na drugi dzień, dnia 7 maja 2008 roku musiałem wyjechać za chlebem do pracy w Niemczech. Przebywałem tam legalnie trzy miesiące, o czym przypadkiem przekonał się Sąd Pracy w Jeleniej Górze. W tym czasie nieuczciwy powód złożył pozew w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze Wydział Cywilny o ochronę dóbr osobistych. W kapturowym procesie, przy drzwiach zamkniętych, na podstawie fikcji doręczeń, zaocznie wydano radykalny wyrok I C 1062/08. Skazano Grzegorza Niedźwieckiego tak samo jak Generała Augusta Emila Fieldorfa. Bez faktu czynu zabronionego i w sfingowanych procesach. Obecnie Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze, przy aprobacie wyższych instancji, nie podejmuje śledztw lub odrzuca akty oskarżenia zmierzające do wyjaśnienia oczywistej prawdy. Wszystko wraca do źródła zaniedbań, czyli Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Zasądzono niewinnemu człowiekowi siedem grzywien w łącznej wysokości 27.100 zł, które zamieniono na 180 dni aresztu. Pytam, w jakim kraju nie daje się szans, równych szans, obrony i skazuje na podstawie podrobionego dokumentu? Pytam gdzie są w Polsce realizowane prawa człowieka, w tym gwarancje, że każdej osobie przysługują te same, niepodzielne prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka? Zgodnie z przepisem art. 49. § 1 k.p.k. pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Wnoszę jak na wstępie. Jeżeli Instytut Pamięci Narodowej będzie się posługiwał tak samo jak pseudo sędziowie brakiem podstaw prawnych, uprawnień, wznowienia uprawomocnionych po kryjomu i bez uzasadnienia wyroków, jeżeli będzie bierny to będzie współodpowiedzialny za tragedię.

 

http://socjolog61.neon24.pl/post/116666,sedziowie-oburzeni

 

http://3obieg.pl/za-co

 

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2014/12/01/gwalcenie-konwencji-o-ochronie-praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosci/

 

http://030267.salon24.pl/474856,poklosie

 

Grzegorz Niedźwiecki

Szanowny Panie Grzegorzu,

Pragnę poinformować Pana, że Instytut Pamięci Narodowej realizuje zadania w zakresie ewidencjonowania, gromadzenia i udostępniania akt wytworzonych przez organy bezpieczeństwa państwa od 22 VII 1944 r. do 31 XII 1989 r., a także przez organy bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w okresie II wojny światowej oraz podejmuje czynności mające na celu ściganie zbrodni nazistowskich i komunistycznych w okresie 1939 do 1990r.

Z wyrazami szacunku

Piotr Sakowski

specjalista

 

Kto ma odkręcić w Polsce tą nieprawdę, to zło? Kto ma zabronić krzywdzenia moich dzieci, gorszego jak znęcanie się w wiadomym domu dziecka. Kto ma przerwać działania współczesnej bezpieki? Kto ma zapobiec szantażowi, zastraszaniu, przemocy, ludobójstwu wykorzystując pieczątki państwowe? Proszę mi werbalnie odpowiedzieć! Nie może być wieloletnich tortur za oddychanie! Nie można w demokratycznej, wolnej Polsce – jak twierdzi Prezydent Komorowski – skazywać na maszynopisie powoda (bo nie znalazło się dowodów, mimo iż szukało się z urzędu w sprawie prywatnej), a olewać (sorry) merytoryczne dowody i wnioski pokrzywdzonego? Jak będą mnie chcieli bezpodstawnie aresztować, to odbiorę sobie życie. Jak można o bzdurę, urojenia, prześladować człowieka osiem lat? Można w pięć minut to wyprostować. Wystarczy tylko chcieć. Wystarczy być człowiekiem. Jak może Polak Polaka mordować?

Póki co, będę chodził do psychiatry i zbierał dowody nerwicy za „demokrację”, i tak muszę zadbać o siebie, nie chodzi o odszkodowanie. Co mi z siana jak mam siedzieć i z zemsty wiecznie być poniewierany. Muszę jakimś sposobem wznowić, uruchomić postępowanie ws podrobienia dokumentu, nawet poświadczenia nieprawdy przez sędziego i bezczynności, nierównego traktowania stron. Trzeba szukać wszystkiego i pokazywać, że czasy się nie zmieniły, jak mnie zamkną to bezpodstawnie jak Czumę czy Fieldorfa. Musi być jakaś podstawa i tryb wznowienia postępowania, wyroku za nic, uprawomocnionego kapturowo. Musi być jakiś realny nadzór, sposób wymagania kreowanej demokracji.

Państwo wiedzą w jakim kraju żyjemy:

http://www.detektywmichaljarzynski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=139

 

Domniemanie niewinności – zasada, według której każda osoba jest niewinna wobec przedstawianych jej zarzutów, dopóki wina nie zostanie jej udowodniona. Zasada domniemania niewinności sięga swymi korzeniami prawa rzymskiego (domniemanie dobrej wiary – łac. praesumptio boni viri).

Zasadę tę przyjmuje się za oczywistą dla współczesnych państw prawa. Jest ona gwarantowana zarówno przez prawo krajowe poszczególnych państw, jak i przez prawo międzynarodowe.

Prawo międzynarodowe

 • Art. 11 ust. 1 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stanowi, że:Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki jego wina nie zostanie mu udowodniona zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym miał wszystkie gwarancje konieczne dla swojej obrony;
 • art. 14 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przewiduje, że:Każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo być uważana za niewinną aż do udowodnienia jej winy zgodnie z ustawą;
 • art. 6 ust. 2 Europejska Konwencja Praw Człowieka potwierdza, że:Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą.

Założeniem tej zasady jest domniemanie uczciwości każdego obywatela, chyba że dowiedziona zostanie jego nieuczciwość.

Grzegorz Niedźwiecki

– – –

W załączeniu materiał porównawczy świadczący o odmiennej etyce, odmiennych procedurach tego samego sądu w zakresie badania, uwzględniania materiałów dowodowych. Obiektywizm i dowolność decyzji Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze budzi delikatnie mówiąc duży niesmak. W sprawie II K 467/07 uwiarygadnia się fikcję i szuka dowodów, a w sprawie wyborów samorządowych pozostawia bez biegu oficjalne oświadczenia powoda i nakazuje dokładnie oznaczyć fakty, wprosić się na przesłuchanie twierdząc, że to na zainteresowanym spoczywa ciężar dowodowy w zakresie przedstawionych zarzutów. W prywatnej II K 467/07 Sąd z urzędu szukał i nie znalazł a skazał, a w proteście wyborczym unika pracy i „umarza” postępowanie. O innych dwulicowościach, nieprawidłowościach (jak choćby zapewnianie Grzegorza Niedźwieckiego, że będzie miał nr 8 na liście i z taką informacją robił on kampanię wyborczą figurując w rzeczywistości na pozycji nr 7. To jest lub była podstawa do unieważnienia wyborów w okręgu wyborczym nr 2 w Jeleniej Górze) nie chcę na tym etapie mówić.

Grzegorz Niedźwiecki

*

Naziści zamykali do obozów Polaków i mordowali dzieci, które nie całkiem odpowiadały kryteriom rasowym.

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/zgermanizowane-dzieci-najwiecej-bylo-z-polski/0hpq6

 

*

 

Siedem polskich grzechów ws. tortur

Polska nie spełnia obowiązku wynikającego wprost z art. 38 Europejskiej Konwencji PrawCzłowieka, który nakładał na nią obowiązek „udzielenia niezbędnych ułatwień dla skutecznego rozpatrywania sprawy”. Chodziło między innymi o odmowę współpracy z Trybunałem w takim zakresie, w jakim sędziowie, by tego oczekiwali. Polska strona zasłaniała się tajemnicą państwową oraz tajemnicą toczącego się w sprawie śledztwa i dlatego nie przekazała do ETPC wielu dokumentów, z którymi Trybunał chciał się zapoznać. W takich sytuacjach sędziowie mogą interpretować analizowane dowody na niekorzyść strony, która odmawia współpracy.

Ponadto w przypadku obu skarżących Polska naruszyła według ETPC art. 3 Konwencji. Wskazuje on, że „nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu”.

Kolejne naruszenia dotyczą:

* zapisów art. 5, który mówi o tym, że „każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego”.

* art. 8, gwarantującego „prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego”.

* art. 13 Konwencji, które to naruszenie polegało na pozbawieniu skarżących „skutecznego środka odwoławczego” oraz prawa do efektywnego śledztwa w sprawie zarzutów skarżących co do ich tajnego uwięzienia i torturowania oraz współudziału Polski w programie CIA. Trybunał uznał polskie śledztwo za „nieefektywne”.

* art. 6 par. 1, mówiącego o prawie do „sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd”.

* W przypadku al-Nashiriego,Trybunał stwierdził ponadto, że doszło do naruszenia art. 2 oraz artykułu1 protokołu do Konwencji (pod względem przetransportowania skarżącego z Polski do kraju, w którym groziła mu kara śmierci).

Artykuł ten gwarantuje każdemu na mocy konwencji „prawo do życia”. Zgodnie z nią „nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia, wyjąwszy przypadki wykonania wyroku sądowego skazującego za przestępstwo, za które ustawa przewiduje taką karę”.

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/siedem-polskich-grzechow-ws-tortur,452953.html

Grzegorz Niedźwiecki nie jest terrorystą!

 

Odpowiedź w sprawie przypadków stosowania tortur lub poniżającego traktowania w Polsce:

Z kolei w art. 247 § l K.k. przewidziano odpowiedzialność karną każdego, a zatem i funkcjonariusza publicznego, za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą pozbawioną wolności. Czyn taki jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, natomiast typ kwalifikowany tego przestępstwa, ze względu na szczególne okrucieństwo w działaniu sprawcy, jest zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do lat 10 (§ 2). Nadto funkcjonariusz publiczny, który wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia przestępstwa z art. 247 § l lub § 2 K.k., odpowiada w granicach sankcji przewidzianej w tych przepisach (art. 247 § 3 K.k.). Krąg podmiotów mieszczących się w pojęciu funkcjonariusza publicznego określa art. 115 § 13 K.k.

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/7F8C6AC7

 

tortury [łac.], metoda wymuszania zeznań i przyznania się podejrzanego do winy w procesie karnym, polegająca na zadawaniu mu cierpień fiz.(np. przypalanie ogniem);

były stosowane w przypadkach najcięższych przestępstw, gdy istniały uzasadnione poszlaki, iż oskarżony popełnił przestępstwo; w Polsce tortury stosowano niekiedy już w XIV w., powszechnie w XVI–XVIII w., zwłaszcza w prawie miejskim (w ok. 10% rozpraw); w zasadzie torturowano plebejuszy, szlachciców tylko w przypadkach najcięższych przestępstw (np. zbrodni przeciwko królowi, morderstwa, rozboju); tortury zniesiono w Austrii 1776, w Prusach 1754, w Polsce 1776, w Rosji 1801; obecnie są zakazane przez międzynar. konwencję z 1984 w sprawie zakazu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania (ratyfikowana przez Polskę 1989) oraz uchwaloną 1989 przez Radę Europy konwencję o zapobieganiu torturom i nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu (1994 ratyfikowana przez Polskę). W państwach systemu totalitarnego, jak Niemcy hitl. czy ZSRR, tortury były pospolitą praktyką organów bezpieczeństwa; w dzisiejszym świecie, choć potępione i prawnie zakazane, w praktyce są stosowane w licznych państwach Azji.

 

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3988265/tortury.html

KONWENCJA w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/onz-i-prawa-czlowieka/konwencje/konwencja-w-sprawie-zakazu-stosowania-tortur-oraz-innego-okrutnego-nieludzkiego-lub-ponizajacego-traktowania-albo-karania/

Grzegorz Niedźwiecki – człowiek

Jeden komentarz do “Potrzebny nowy IPN”

 1. Tak długo jak będą obywatele polscy narodowości żydowskiej , pełnić różne funkcje w administracji naszego kraju, czyli inaczej mówiąc jak długo Żydzi
  będą rządzić naszym krajem , tak nie ma szans by tutaj zapanowała
  jakakolwiek sprawiedliwość.
  Musi być zapis prawny , który by zabraniał pełnienia jakichkolwiek stanowisk w administracji państwowej obywatelom polskim narodowości żydowskiej.
  Do innych narodowości taki zapis jest nie potrzebny i do nich nie mam zastrzeżeń.
  Z rozmowy z Panem doszedłem do wniosku ,że Panu nie przeszkadza to że Żydzi rządzą naszym krajem.
  zamieszczę Panu tutaj treść pewnej petycji którą zamieściłem w internecie a która to została zablokowana.
  Gdy ją Pan przeczyta do końca to być może zrozumie pewne sprawy.

  Rodacy !
  Wszyscy chcemy, aby Polska była zarządzana przez Obywateli Polskich o słowiańskich korzeniach, a nie przez Żydów, nawet mających Polskie obywatelstwo ,którzy zawsze będą działać na szkodę rodowitych Polaków .Jeżeli zgadzacie się z moim zdaniem, podpiszcie poniższą petycję, która ma na celu odsunięcie obcokrajowców od władzy w naszej umiłowanej Ojczyźnie .

  Petycja do Sejmu III R P dotycząca – Zakazu piastowania jakichkolwiek funkcji w Administracji Państwowej przez obywateli R P obcego pochodzenia. Stanowiska te zastrzeżone mają być wyłącznie dla Polaków, niezależnie od posiadanych nazwisk.

  My, jako Słowianie i Polacy, Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej oraz szczerzy patrioci kochający swój kraj, nie życzymy sobie, aby Obywatele obcych narodowości religii i kultury zamieszkujący naszą ziemię, a posiadający obywatelstwo polskie, zajmowali stanowiska w administracji państwowej oraz rządowej. To samo dotyczy potomków i wnuków zbrodniarzy, którzy byli na usługach reżimu sowieckiego i gnębili Polaków walczących o wolną Polskę , a także byłych funkcjonariuszy służb specjalnych PRL.

  1.Dlatego naszym życzeniem i pragnieniem jest, aby obecny Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
  wydał odpowiednie ustawy zabraniające pełnienia jakichkolwiek funkcji w administracji państwowej i rządowej obywatelom innych niż polska nacji. Żądamy także aby taki zapis był w konstytucji RP.
  W szczególności chodzi nam o obywateli polskich pochodzenia żydowskiego.
  Nie prosimy ale stanowczo żądamy, aby powstała odpowiednia ustawa w jak najszybszym terminie!

  2. Logiczne także jest, że jeśli nie mogą pełnić funkcji a także stanowisk w administracji państwowej , to należy zwolnić Ich z prawa z uczestnictwa w wyborach powszechnych
  do sejmu , parlamentu a także w wyborach samorządowych i w referendach.
  Uzasadnienie: Jak pokazuje historia, jeżeli Żydzi zajmowali stanowiska urzędowe w jakimkolwiek kraju, to często działali na szkodę jego rdzennych obywateli.
  Religia a także kultura żydowska w żaden sposób nie pasuje do naszej i zawsze są one przeciwstawne i stoją do siebie w konflikcie.
  Naród żydowski jest dla Polski i Polaków niebezpieczny, bo tradycja każe im trzymać się razem i pracować dla wspólnego celu, którym jest zdobycie nowych terenów pod budowę Nowego Syjonu. Żydzi uważają się za naród wybrany , który tak się rozmnoży jak ,,liczba ziaren piasku na pustyni”, a dla tak licznego narodu są potrzebne nowe tereny, które byłyby zasobne w bogactwa naturalne i ziemie urodzajne zdolne do wyżywienia ,,wybranego narodu”.
  Jaką mamy gwarancję , że są oni do nas przyjaźnie nastawieni? Czy nie ma gdzieś podstępu? Nie jesteśmy antysemitami, jesteśmy narodem gościnnym. Ale gościnność też ma swoje granice. Sprawowanie władzy i administracji przez wrogie nam mniejszości, a w szczególności przez Żydów, jest zagrożeniem dla Narodu Polskiego i naszego Państwa.
  Wstrzymać imigrację do Polski obcokrajowców w celu osiedlania się ich na stałe.

  Naród Żydowski korzysta z prawa gościnności. Nic ich nie uprawnia by tej gościnności mieli nadużywać tym bardziej , że ich przodkowie nie mają tutaj swych korzeni.

  3. Są także uczciwi Żydzi, którzy chcą wśród nas spokojnie mieszkać i pracować.
  Dlatego jesteśmy za utworzeniem takiego prawa, które nakazywałoby karać każdego, kto by szydził, poniżał lub ubliżał mniejszościom narodowym za ich religię i kulturę.
  4.Powołać rzecznika do spraw mniejszości , ale ma to być Polak .
  Mniejszości narodowe, chcące żyć pośród nas, muszą dostosować się do naszego prawa.
  Poniższa petycja nie ma nic wspólnego z antysemityzmem ani nie jest to nienawiść do obcych nacji czy też mniejszości narodowych. Ma ona jedynie służyć obronie Rzeczpospolitej . Czyli ma uchronić Polskę przed grabieżą z jaką mamy obecnie do czynienia. A także ma uchronić Polskę przed wyludnieniem jej z rdzennych mieszkańców,
  czyli uchronić Polskę przed rozpadem czy samozagładą. Od ,,Okrągłego Stołu”
  my Polacy mieliśmy dość czasu na to, by przejrzeć na oczy i dostrzec kto jest odpowiedzialny za obecny stan naszego państwa . Dlatego mamy prawo domagać się,
  aby Sejm wydał odpowiednie ustawy chroniące nas, Polaków we własnym kraju.
  Ja jako autor dodam od siebie , że bardzo lubię i kocham żydów za ich społeczną solidarność mocną kulturę i pracowitość. Ale nie życzę sobie aby rządzili moją Ojczyzną,
  nawet nie chcę by sołtys we wsi był Żydem. Jeśli jest prywatna fabryka czy prywatny bank,
  tam dyrektorem może być Żyd . Ale już nie w zakładzie państwowym.
  luty 2014 autor : Krzysztof Szczurko e-mail: kysyprzemysl@gmail.com tel:781-096-772

  Rodacy, obecny Sejm do którego wielu za nas nie ma zaufania. Z pewnością tą petycję odrzuci. Ale dzięki Wam sprawa będzie bardzo głośna. Ci Obywatele którzy wierzyli w różnych Posłów, zadawać będą sobie pytania , komu Oni służą? A także dlaczego Oni tak bronią Żydów by nad nami mieli władzę? Tutaj Jest Polska, nasz kraj .Więc przy następnych wyborach do Sejmu przyszłym kandydatom zadawajcie pytania w tej sprawie, a także żądajcie pisemnego oświadczenia od kandydatów do następnego Sejmu. Jest to najbardziej łagodna i pokojowa a także humanitarna metoda odsunięcia ludzi którzy działają na naszą szkodę od władzy. Dodam , że ja sam osobiście bardzo lubię naród Żydowski ale nie chcę aby byli w administracji ani w naszym Rządzie.
  Życzę sukcesu i zwycięstwa abyśmy naszą umiłowaną Polskę dla siebie odzyskali. Szanujcie mniejszości narodowe a także Żydów i żyjmy z Nimi w zgodzie niech sobie spokojnie pracują.
  Wpierw my Polskę odzyskajmy,
  – później razem naprawiajmy.
  Jeśli ktoś chce wiedzieć kto mnie finansuje , to odpowiem polska bieda, nie opłacone rachunki , brak na leki a nawet na przeżycie. Zapraszam do swego domu. Powodzenia Wasz Rodak Krzysztof Szczurko zwany także:
  ,,Trybun Ludowy” e-mail:kysyprzemysl@gmail.com tel :781-096-772

Możliwość komentowania została wyłączona.