Narzędzie zbrodni

Panie Prokuratorze Rejonowy w Jeleniej Górze

Nie badano „narzędzia zbrodni”, faktu czy dowód:wydruk ze strony internetowej z dnia 23 lutego 2007 r. z artykułem „Nie kupujcie auta u Ligęzy” (k. nr 8) – jaki złączono do Aktu oskarżenia Mieczysława Ligęzy z dnia 31 maja 2007 r. – jest wydrukiem ze strony internetowej http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/, czy jest fałszywym dowodem?Nie badano, bo musiano by mnie przeprosić za stalinowskie tortury i bezpodstawny areszt. W procedurze 1 Ds. 496/14/Sp(c) nie dopełniono obowiązku służbowego wynikającego z art. 10 § 1 i 2 kpk, bo kryto poświadczenie nieprawdy w II K 467/07 i odesłano do źródła zaniedbań (Kp 882/14). Przestępstwo stworzenia fałszywego dowodu zagrożone odpowiedzialnością karną z art. 235 kk miało miejsce i dziecko to widzi. Do stwierdzenia tego faktu nie potrzeba nowych okoliczności, wystarczy otwarcie oczu i dobra wola. Wystarczy zbadać merytorycznie te fakty i okoliczności wskazane. Nie zostały one w ogóle ocenione. Nie mogę do zaprzestania bezczynności Adama Kurzydło zmusić, bo mu zwisa czy pójdę do pudła czy się powieszę. Prawda jest oczywista, wy macie tylko pieczątki. Nadużywacie bezczelnie prawa, gorzej jak w PRL. W tej sprawie pogwałcił pan nie tylko art. 2 i 4 kpk. Istotą postępowania karnego jest, aby sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności. Organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego.Jest pan przestępcą pokroju Fajga Mindla. Jeżeli się pan z tym nie zgadza to proszę mnie pozwać o zniesławienie. Wtedy udowodnię prawdę. Opisałem to wszystko od a do z i nie zdążycie ukręcić mi łba myśląc, że będę chciał pisać książkę w anzlu. Kiedyś odpowie pan za swoje grzechy. Układ zamknięty nie będzie pana wiecznie chronił. Takich represjonowanych Niedźwieckich i Lorenzów Freimann jest w Polsce wielu.

Ofiara przemocy – Grzegorz Niedźwiecki

nkaul8

Jelenia Gra, dnia 24 lutego 2015 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

DSO-II-054-175/14 „K”

Pan Waldemar Szmidt

Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz

Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości

Akta sprawy o sygn. akt II K 467/07 nie zostały jeszcze wysłane z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na wniosek z dnia 9.12.2014 r. Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Waldemara Szmidta, ponieważ cały czas były przedmiotem ubocznych postępowań tu na miejscu. Widziałem je i z racji ciągłego ich obrotu, nie mogłem też otrzymać do wiadomości informacji o przekazaniu ich do Biura Ministra Sprawiedliwości. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania wszystkich stron… (art. 9 kpa).

Wyrok z dnia 6 maja 2008 r. wydany został z rażącą obrazą przepisów prawa materialnego art. 1 § 1 kk w związku z art. 212 § 2 kk, obrazą przepisów postępowania art. 5 § 2 kpk, art. 7 kpk i art. 17 § 1 pkt 1) i 11) kpk oraz błędu w ustaleniach faktycznych.Oskarżony nie miał obrońcy i ignorowano jego wnioski.

Czynu zabronionego nie popełniono, a wyrok wydano na podstawie fałszywego dowodu. W oparciu o ten wyrok bez dowodów przeprowadzono sfingowany proces cywilny I C 1062/08 w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze i zasądzono zaocznie 180 dni aresztu za niezapłacenie siedmiu tajemniczych grzywien o łącznej wysokości 27.100 zł.

Takie orzeczenia i wyroki fałszu materialnego i fałszu intelektualnego (art. 235 kk tworzenie fałszywych dowodów i art. 271 § 1 kk poświadczenie nieprawdy) wydawały Heleny Wolińskie Mindla i Marie Gurowskie Sand w procesie Generała Augusta Emila Fieldorfa.

Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w wyroku z dnia 6 maja 2008 r., sygn. akt II K 467/07 napisał: „1. oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego uznaje za winnego tego, iż w dniu 23 lutego 2007 roku w Jeleniej Górze, umieścił na prowadzonym przez siebie pod adresem http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl blogu internetowym notatkę zatytułowaną „Nie kupujcie auta u Ligęzy”, w której pomówił Firmę Motoryzacyjną „Ligęza” sp. z o.o. w Jeleniej Górze o to, że w czasie czynności związanych z likwidowaniem szkody w samochodzie należącym do Elżbiety Klimkiewicz, pracownicy spółki dopuścili się „bezpodstawnego wyłudzenia” od niej części kosztów naprawy auta, co mogło narazić spółkę na utratę zaufania potrzebnego dla danego rodzaju działalności, to jest występku z art. 212 § 2 k.k. i za to, na podstawie art. 212 § 2 k.k., wymierza mu karę 20 (dwudziestu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;”. Orzekł tak w oparciu o notatkę napisaną własnoręcznie przez oskarżyciela w edytorze tekstu. Na takich podstawach można skazać 38 mln Polaków. Nie napisał aSSR do wyroku uzasadnienia, ale jeśli by musiał to nie obronił by go.

Zastosowanie fikcyjnej podstawy prawnej art. 212 § 2 kk w oparciu o fałszywy dowód jest rażącymnaruszeniem prawa, o którym mowa w art. 523 § 1 kpk. Zignorowanie wniosku oskarżonego o uniewinnienie i umorzenie postępowania – ze względu na istotne okoliczności wyłączające ściganie, brak winy, zarzucanego czynunie popełniono, nie dające się usunięcie wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego – jest nie tylko złamaniemart. 5 § 2, art. 17 § 1 pkt 1) i 11) kpk, ale także konstytucji (art. 42 ust 3 Konstytucji). Zasada ta jest również standardem w międzynarodowym prawie (art. 6 ust. 2 EKPCz oraz art. 14 ust. 2 MPPOiP.). Nie dochowanow ogóle ślubowania sędziego, zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i zasady onus probandiorazin dubio pro reo.

W sprawie II K 467/07 orzeczono abstrakcyjny środek karny, zaszła sprzeczność w treści orzeczenia, a wcześniej zaszło wiele okoliczności wyłączających postępowanie. Nikt nie potrafi merytorycznie uzasadnić tych tortur. Grzegorz Niedźwiecki zachodzi w głowę komu i za co się naraził. Niedopuszczalność postępowania nastąpiła już w chwili złożenia aktu oskarżenia. Prowadzenie procesu było niecelowe. W każdym bądź razie celu tego nie zna Grzegorz Niedźwiecki. Jeżeli internowanie ojca dwójki dzieci i opiekuna osób starszych na 180 dni za nic nie jest m.in.wynikiem uchybień, o których mowa w art. 439 kpk i podstawą do wniesienia kasacji to mamy nadal stalinizm.

Proszę to rozważyć, wystąpić do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze o realne dostarczenie akt sprawy II K 467/07, zapoznać się gruntownie z tą parodią prawa i złożyć wniosek o kasację nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Nie będzie innego wyjścia, bo nikt rozsądny nie przyjmie na siebie roli separatystów w Polsce. W sprawie II K 467/07 zaszły istotne okoliczności wyłączające ściganie. Nie było czynu zabronionego, brak byłojakichkolwiekdowodów. Jeśli zdecydujecie się jednak internować mnie represyjnie argumentami Josefa Fritzla na pół roku, to będziecie musieli też zabrać moje dzieci do sierocińca i pochować chyba moją mamę.Przepraszam za ton, ale dziewięć lat represji to nie przeżyła moja mama od hitlerowców w czasie drugiej wojnie światowej.

W załączeniu szczegółowa, poprawiona prośba o wniesienie kasacji nadzwyczajnej.

Z poważaniem