Żądam szacunku, przywrócenia prawa i godności

Prezes Sądu Rejonowego

w Jeleniej Górze

 Wniosek

m.in. o wyłączenie Sędziów i Sądów od rozpoznania zażaleń II Kp 894/15 (2 Ds. 509/15) i II Kp 973/15 (1 Ds. 811/15) oraz wszelkich innych mających związek ze sprawami II K 467/07 oraz I C 1062/08

Żądam odsunięcia wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (w tym wyłączonych już VI Ko 29/15 od zażalenia w/s poświadczenia nieprawdy przez SSR Jarosława Staszkiewicza), Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, sądów w okręgu i innych uczestniczących wokół spraw II K 467/07 oraz I C 1062/08 albowiem są nieuczciwi wydając oraz akceptując wyroki bez przyczyny i w sfingowanych procesach. Żeby kogoś skazać, to trzeba najpierw stwierdzić oczywisty fakt czynu zarzucanego i udowodnić oskarżonemu winę. Mają tu niestety miejsce represje umyślne, dowolne i świadome, znamienne dla niechlubnych czasów stalinowskich. Nie są to moje subiektywne oceny tylko fakt. Najpierw sąd musi wykazać prawdziwe ustalenia faktyczne wokół ścisłe określonego oskarżenia z art. 212 § 1 i 2 k.k., a potem może ewentualnie skazać. Proceduralne, pozasądowe i odbiegające od sensu stricte wybiegi, aby nie dopuścić do merytorycznej kontroli instancyjnej oraz pozbawienie mnie konstytucyjnego prawa do obrony na każdym etapie postępowania wyżej stawiając nieznane domniemania SSR Jarosława Staszkiewicza od ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych BDW CONSULITING Mariusza Czarneckiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku podważającej dobitnie zasadność skazania mnie w dniu 6 maja 2008 r. – to są działania niegodne funkcjonariusza publicznego oraz wymiaru sprawiedliwości. Krycie tych nadużyć i tuszowanie faktycznych przestępstw fałszu materialnego oraz fałszu intelektualnego hańbi również prokuratorów. Wszelkie przeciąganie sprawy nie pozwoli nikomu zalegalizować tych oszustw sadowych, albowiem jest to ciągłość przestępstw nadużycia władzy, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków (w tym art. 191 § 1 kk, art. 282 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 13 k.k.). Są to jawne, cyniczne prześladowania, w poczuciu zbiorowej bezkarności. To jest praktykowanie udręczenia. Uczestniczący funkcjonariusze dokonują na niczym, dziesięć lat perfidnych zbrodni wykorzystując siłę pieczątek i nadużywając władzy. Pomaga im w tym samowola i skorumpowany system. Nie jest to tajne.

Pozbawiono mnie prawa do sądu, konstytucyjnego prawa do obrony na każdym etapie postępowania, prawa do merytorycznego rozpoznania sprawy w drugiej instancji (kontroli instancyjnej), praw człowieka. Zamknięto mi umyślnie drogę sądową do dochodzenia naruszonych wolności i praw. Pogwałcono zasadę sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy, a także in dubio pro reo oraz domniemania niewinności.

Ja nie musiałem się bronić, to mi (oskarżonemu) należało udowodnić zarzucany czyn. Patrz ciężar i wymóg dowodu. Tego nie uczyniono i nigdy określonego zarzutu mi nikt nie udowodni, bo jest to nierealne. Wpisu „Nie kupujcie auta u Ligęzy” na stronie http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ nigdy nie było i Jarosław Staszkiewicz o tym wiedział. Miał świadomość, że k. 8 akt sprawy stanowi fałsz materialny i zaczął z urzędu szukać rok czasu wiarygodnego dowodu (na rzecz oskarżyciela prywatnego), którego notabene nie znalazł. Asesor/sędzia dokonał umyślnego wymuszenia rozbójniczego. W normalnym kraju złośliwy sędzia-gangster siedziałby w więzieniu, a nie sądził i hańbił godność nieskazitelnych arbitrów. Obiektywnych, bezstronnych stróżów prawa. Poseł Kornel Morawiecki wygłosił niedawno słowa: Prawo jest ważną rzeczą, ale prawo to nie świętość. Nad prawem jest dobro Narodu! Jeśli prawo to dobro zaburza, to nie wolno nam uważać to za coś, czego nie możemy naruszyć i zmienić. To mówię – prawo ma służyć nam! Prawo, które nie służy narodowi to jest bezprawie! Akceptujecie niestety stalinowskie wyroki i dożywotnie represje, ale przyjdzie czas, że za to odpowiecie.

Żądam przekazania tych spraw Ministrowi Sprawiedliwości, Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobro, aby zainterweniował osobiście i wyznaczył bezstronny, obiektywny sąd do rozpatrzenia skandalicznych egzekucji. Jednoczenie żądam przekazania skargi w sprawach II K 467/07 i I C 1062/08 do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu celem unieważnienia wadliwych wyroków, aktów wydanych bez przyczyny, niezgodnych z traktatami UE, zapewnienia podjęcia realnych działań w związku z bezczynnością kontrolno odwoławczą i przerwania zaniechań (wbrew art. 297 § 1 k.p.k.) rozpatrzenia zarzucanych oskarżeń oraz orzeczenia odszkodowania na moją rzecz w wysokości 1 mln euro (jednego miliona euro) za dziesięć lat barbarzyńskich tortur, naruszenia mojej godności oraz poniesionych przeze mnie szkód materialnych i moralnych. Tylko mafia nie uznaje oczywistych faktów, przepisów materialnego i procesowego prawa oraz etyki.

Kat nie może być sędzią w swojej sprawie. Wierzę, że sędzia przed którym staniecie będzie miał więcej sumienia od was.

 Grzegorz Niedźwiecki